Dolaşım Belgeleri Üzerindeki Gümrük Mühür ve KaşeleriT.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :65604914-180.99.GNL.52/536-1078-1213-1214-1216/

Konu :Dolaşım Belgeleri Üzerindeki Gümrük Mühür ve Kaşeleri

 

20.05.2013 / 4587

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :09.11.2011 tarihli, 180.99.GNL.6/3894 sayılı dağıtımlı yazımız.

Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından alınan çeşitli tarihli yazıların incelenmesi sonucunda ülkemizde düzenlenen ve Gümrük Müdürlüklerince vize edilen A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerine tatbik edilen mühürlerin okunaksız olması, kimi dolaşım belgelerinin vize sütununda “Customs Management” gibi ibarelerin yer alması gibi nedenlerle ithalatçı ülke gümrüklerinde hasıl olan tereddütler neticesinde bu belgelerin kabul edilmesi noktasında sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

 

Yine yurtdışından alınan, dolaşım belgelerinin doğruluk ve kurallara uygunluğunun sonradan kontrolüne ilişkin talepler incelendiğinde bu taleplerin önemli bir bölümünün yalnızca söz konusu belgelerde “mühürlerin belirgin ve okunaklı” olmamasından kaynakladığı gözlemlenmektedir.

 

Bilinmektedir ki yukarıda sözü edilen sorunlar ülkemizden yapılan ihracatı ve Türk Gümrük İdaresinin, dolayısıyla ülkemizin yurt dışındaki imajını olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Bu türden sorunlara yol açılmaması bakımından bağlantınız Gümrük Müdürlüklerince vize edilen dolaşım belgelerinin vize sütunlarında tatbik edilen mühürlerin belirgin ve okunaklı olması; yalnızca Avrupa Toplulukları Komisyonuna iletilen örneklere uygun resmi isimlerin kullanılması, yani “Customs Management” yerine resmi isim olan “……..Gümrük Müdürlüğü” şeklinde kaşelerin basılması, örnekler dışında yer alan ibarelerden kaçınılması ülkemizce yurt dışına yapılan ihracatlarda kullanılan dolaşım belgelerinin muhatap ülke tarafından herhangi bir tereddüte düşmeden kabulü açısından önem taşıdığının göz önünde tutulmalıdır.

 

Bu kapsamda, Türk Gümrük İdaresi tarafından mühürle tasdik edilmek suretiyle vize edilen belgeler üzerinde yer alan mühürlerin karşı taraf Gümrük İdarelerinde tereddüte yer vermeyecek şekilde okunaklı olmasının sağlanması, bu itibarla, vize işlemini gerçekleştirecek servislere müstakilen bir mühür hasredilerek bunların temiz ve bakımlı olarak kullanılmasının temin edilmesi; mühürlerin yazılarının okunamayacak kadar silikleşmesi veya zayii halinde, yenisi yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilmesi bahsedilen sorunun çözümü yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

Bu itibarla, konuya gerekli hassasiyetle yaklaşılarak bağlantınız Gümrük Müdürlüklerince daha özenli davranılması ve mühürlerin düzgün şekilde ve okunaklı olarak tatbik edilmesinin; dolaşım belgeleri üzerinde Gümrük İdarelerimizin resmi Türkçe isimlerinden farklı isimlerle bildirilmesinden kaçınılmasının temini noktasında gerekli özenin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Hasan KÖSEOĞLU

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

Saygılarımla,

Kemal AKOSMAN

Denetleme ve Mevzuat Bankası Yöneticisi