Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi,İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE

İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına Bakanlıkça izin verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ç) bendi” ifadesi, “(c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.