Distribütör Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Motorlu Taşıtlar

Konu:  Distribütör Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesi Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında yapılacak işlemleri düzenleyen 2022/12 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Daha öncesinde bu kapsamdaki işlemleri düzenleyen “Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri” konulu 2021/31 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış, kıymet tespitine ilişkin hususların yanı sıra ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesine dair ilave maddeler eklenmiştir.

Bu kapsamda;
 • İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecektir.
 • İthale konu araç ile aynı veya yakın bir tarihte ithal edilen aynı/benzer eşya niteliğini haiz araç kıymetleri araştırılarak beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.
 • İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olacaktır.
 • Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneği beyannameye eklenecektir.
 • İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, şasi numarası dikkate alınarak kıymeti ve taşıdığı donanım ve aksesuarları konusunda bilgi istenilecektir. İthale konu aracın gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacaktır.
 • Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kart beyannameye eklenecektir.
 • Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecektir.
 • Faaliyet konusu motorlu taşıt ticareti olan ithalatçılar tarafından yurt içinde satılmak üzere yapılacak kayıt ve tescile tabi araç ithalatlarında ilgili vergi dairesinden temin edilecek “Kayıt ve Tescile Tabi Taşıt İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge” nin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge bulunmaksızın ithalat yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 • Söz konusu belgenin alım şartlarından birisi olarak;  “ilgili yükümlü hakkında gümrük idarelerince adli işlem yapılması mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin/ithalat işleminin olmaması“ sayıldığından, bu yönde araştırma yapılması ve ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanmak amacıyla ithalinde, ithalde ÖTV’nin hesaplanabilmesi için; kullanma amacının tespit edilmesi yanında taşıtların aktife alınması, trafik şahadetnamelerine istinaden adlarına kayıt ve tescil işlemlerinin yasal süreler içerisinde yapılması şartlarının sağlanması gerekmektedir
 • 01.08.2022 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya anılan tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin geçici bir geçiş hükmü eklenmiştir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]