DİR kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya konulu 2013/22 sayılı GenelgeT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.01 5/7/2013

Konu : DİR kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya.

 

GENELGE

(2013/22)

 

 

İlgi: 4/12/2009 tarihli ve 2009/116 sayılı Genelge.

 

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın geri getirilmesi halinde, ilgili gümrük idaresince 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesi(AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR.) uyarınca işlem yapılır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

__________________________________________________________________________________________

Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9.Km ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özgür AKYÜZLÜ

Telefon: (0312) 449 32 84 Gümrük ve Ticaret Uzmanı

Elektronik Ağ: http://www.gtb.gov.tr

 

 

İhraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi 

MADDE 42 – (1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.

(2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade edilir.

(3) İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir.