DİR Kapsamında Ayniyet Tespiti (24.04.2013 / 8280)T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501- 132.04.04

Konu : DİR Kapsamında Ayniyet Tespiti

24.04.2013 / 8280

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 03/04/2013 tarihli, 120002701 sayılı yazıda özetle; damping ve koruma önlemine tabi tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin (GTİP No: 5407, 5513, 5514, 5515 ve 5516) dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, belgenin özel şartlar bölümüne ayniyet şartı (Bu belge kapsamında ithal edilen maddelerden {…} ihraç edilen mamüller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyatının ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.) konulduğu ancak muhtelif firmalardan alınan yazılarda, DİİB özel şartlar bölümünde mezkur ayniyet şartının yer almasına rağmen bazı Gümrük Müdürlüklerinde söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracatı sırasında ayniyet tespitinin yapılmadığı, bu durum karşısında ise DİİB kapatma aşamasında sorunlarla karşılaşıldığı, yine gümrük idareleri tarafından özel şartlar bölümünde ayniyet şartı olan dahilde işleme izin belgelerine ilişkin olarak kırmızı hatta yönlendirilen beyannameler muhteviyatı eşyanın ayniyet tespitinin fiziki muayene şeklinde yapıldığının belirtildiği ifade edilmektedir

.

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının b bendinde dahilde işleme izninin, 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen eşyanın kullanımı hariç, ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya 109 uncu madde kapsamında eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde verileceği;

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında gümrük idarelerinin, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uyulmasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanın ayniyetini tespite yönelik önlemleri alacakları;

 

Gümrük Yönetmeliğinin 195 inci maddesinin birinci fıkrasında; gümrük idarelerinin, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın, bu işlem veya kullanım şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla, başka kurumlarda ekspertizini yaptırmak da dahil olmak üzere ayniyetinin tespitine yönelik önlemleri alacakları hükme bağlanmıştır.

 

Bahsi geçen mevzuat hükümleri çerçevesinde; gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamı işlemlerde 2006/22 ve 2006/24 sayılı Genelgeler uyarınca ayniyet tespitinin yapılması, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar bölümünde ayniyet şartı bulunması halinde ise yine ayniyet (dahilde işleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın işlem görmüş ürünler bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı) tespitine ilişkin önlemlerin, beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın, ilgili gümrük idaresince alınması gerekmektedir.

 

Öte yandan; anılan Yönetmeliğin “Beyanın kontrolü” başlıklı 180 inci maddesinde kırmızı hat, eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat olarak tanımlanmıştır.

Kırmızı hat uyarınca yapılan fiziki muayene işlemleri, Yönetmeliğin 182 nci maddesi çerçevesinde tanımlanmış olup, söz konusu madde hükmü uyarınca muayene, kapların cins, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile gümrük tarife istatistik pozisyonu, menşe ve kıymetine ilişkin beyanın doğruluğunun tespitini kapsamaktadır. Muayene işlemi tam veya kısmi muayene yöntemleriyle gerçekleştirilmekte olup, tam muayene, eşyanın tamamının; kısmi muayene, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesidir. Dolayısıyla, fiziki muayene eşyanın beyana uygunluğunun tespiti amacıyla yapılmaktadır.

 

 

Bu itibarla, gümrük idarelerince yapılan fiziki muayene işlemleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamül bünyesinde kullanıldığına dair ayniyet tespitinin birbirine karıştırılmaması, söz konusu işlemlerin tekemmül ettirilmesi sırasında gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, firmaların ayniyet tespiti için her aşamada gümrük idarelerine başvurmaları mümkün olduğundan, belge kapatmalarında da dikkate alınacak olması nedeniyle, firmaların ayniyet tespitine ilişkin bir talepte bulunmaları halinde, hat ve muayene kriterleri ne olursa olsun söz konusu talebin karşılanması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine