DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme konulu 2013/20 sayılı GenelgeT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.01 14/6/2013

Konu : DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

 

GENELGE

(2013/20)

 

I- DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen;

 

– 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri,

– 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve Kapatılabilir statüye gelen ithalat beyannameleri,

– 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

 

Muafiyetler ve/veya DİB Satır Kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ve DİB Satır Kodu alanlarında değişiklik yapılabilir. Ancak, mezkur alanlara ilişkin düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu DİİB açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.

 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen koşulları haiz gümrük beyannameleri üzerinde DİR Muafiyetler ve/veya DİB Satır Kodu alanlarına ilişkin olarak yükümlüsünde yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:

 

1- a) DİİB kapsamı ithalat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde,

 

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı,

 

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin, eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı,

Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB’de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı,

 

hususlarında ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

 

b) DİİB kapsamı ihracat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde, eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’nin Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı, hususunda ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

 

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

 

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin de (Belge süre sonu v.b.) beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,

 

suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.

 

II- Dahilde işleme rejimi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri üzerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin beyannamenin 44 no.lu “Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler” alanında düzeltme talebinde bulunulması durumunda, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine istinaden, 2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” uyarınca işlem yapılır.

 

Bahsi geçen mevzuat uyarınca yapılan düzeltme talebi, ilgili beyannamede kayıtlı DİİB/izin açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir. Bu kapsamda, ilgili gümrük idaresince uygun bulunan düzeltme talebine istinaden, 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.

 

27/9/2012 tarihli ve 2012/31 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri