DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edilmesi Hk. 

DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edilmesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 23/07/2014 tarih, 120005571 sayılı yazılarında; “Son zamanlarda Bakanlığımıza vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın Irak genelinde yaşanan toplumsal kaos ve kargaşadan mütevellit iç savaş benzeri fiili durum nedeniyle, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın “Yetki” başlıklı 26 ncı maddesi “Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye yetkilidir” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, ek süre talebinin kabul edilmesine ilişkin diğer koşullar saklı kalmak şartıyla, Irak’ta yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle dahilde işleme izin belgesi taahhütlerini gerçekleştiremeyen firmalarımızın DİİB’lerine, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde müracaat edilmesi şartıyla, 3 ay ek süre verilebilmesi hususu Bakanlığımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.