DİİB Döviz Kullanım Oranı Hk.2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin  45. Maddesinde belirtildiği üzere diğer sektörler için % 80 olarak belirlenen döviz kullanım oranı; 20/06/2015 tarihinden önce düzenlenen DİİB kapsamında  ve 01/01/2014-31/0/2015 tarihleri arasında 72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan eşyanın değerinin toplam ithalat değerinin % 50’sinden fazla olması halinde,  ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %200 olarak uygulanması uygun bulunmuştur.

Bu durumda söz konusu ürün ve belgeler kapsamında ithali  yapılan eşyalar için % 200 olarak belirlenen döviz kullanım oranı dahilinde 45. maddede belirtilen ithalde alınmayan vergilerin tahsili ve Gümrük Kanunun 238. maddesinde belirtilen “gümrüklenmiş değerinin iki katı” tutarındaki cezai işlem uygulanmayacaktır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Akdeniz İhracatçı Birlikler Genel Sekreterliğinin İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 17/10/2015 tarih ve 120896 sayılı talimata istinaden  yayımladığı sirkülerde;

 

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Geçici 26. maddesi uyarınca 20/06/2015 tarihinden önce düzenlenen Dahilde işleme izin Belgeleri kapsamında 01/01/2014-31/08/2015 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ve 73 üncü fasıllarında yer alan eşyanın değerinin toplam ithalat değerinin % 50’sinden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında döviz kullanım oranının azami %200 olarak uygulanması uygun bulunmuşturdenilmektedir.

 

2006/12 Sayılı Dahilde işleme Rejimi Tebliğinin konu ile ilgili 45. Maddesinin 1/ç fıkrası ve Geçici 26. Madde aşağıda yer almaktadır.

 

Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. İhracat 2015/3 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen, ihracat ve ithalat işlemleri kısmen ya da tamamen gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgeleri için, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel ve sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

MADDE 45 – (1) ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için %80’i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz