Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi (SOLAS) 01.07.2016 tarihinde başlaması Hk. 

Konteynerlerin brüt ağırlık tespiti 1 Temmuz 2016’da başlıyor.

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI. Bölümünün A kısmının 2. Kuralı uyarınca gemilere yüklenecek dolu konteynerlerın brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, brüt ağırlık bilgisinin söz konusu konteynerlerın taşıma evraklarında belirtilmesi ve doğrulanması brüt ağırlık bilgisinin gemi yükleme planlarının hazırlanmasında kullanılmasını teminen bu evrakların önceden gemi kaptanı ve temsilcisi ile liman tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerektiği bildirilmişti.

Ancak doğrudan doğruya gümrük müşavirlerinin sorumluluğunda olamayan konteynerlerın brüt ağırlıklarının tespiti işlemi, limanlardaki tartı sisteminin düzeni ve bazı yetersizlikler nedeniyle problem yaratacağı aşikardır.

Dolu konteynerlerin tartımından sorumlu tutulanlar:

a)      Yükleten

b)      Kıyı Tesisi İşleticisi

c)      Taşıyan

d)      Hat Operatörü

e)      Tartı Aleti Operatörü

f)       Taşıma İşleri Organizatörü

Söz konusu uygulamalar; Uluslar arası Denizcilik Örgütü ve Uluslar arası Anlaşmalarla belirlenmiş yazılı kurullar ile yaptırım uygulanacaktır. Bu uygulama gümrük idaresini bağlayan bir işlem değildir. Gümrük İdaresinin yaptığı kontrollerin dışında olan tartım işlemi neticesinde tespit edilen brüt ağırlık gemi güvenliğini ve kıyı güvenliğini ilgilendirmektedir. Dolu konteyner tartı işlemi ihracatçı firma ile yukarıda adı geçen acentelerin sorumluluğundadır. Yapılacak tartım işlemleri işin doğası gereği acenteler tarafından yapılması gerekmektedir. İşlemlerini yürüttüğümüz firmalara yardımcı olması açısından ihracatçı firmaların konteyner ile yapacağı ihracatlarda dolu konteynerlerin tartımı ile yönerge uyarınca belirlenmiş kantar uygulaması olan iki yöntemden birisi ile dolu konteynerlerin yönergede belirtilen kantar tarafından tartılması sonucunda doğrulanmış brüt ağırlık belgesi düzenlenmesi ile taşıyıcı firma veya acentaya bildirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, özellikle gemi ile taşınacak konteynerdaki ihracat eşyasının sevk işlemlerinde doğrulanmış brüt ağırlıkların liman sahası kantarlarınca tespit ettirilmesi, yükleme belgelerinde brüt ağırlıklarının kayıtlı olması, konteyner yükleyicisinin tasdikli brüt ağırlıklarını usulüne göre imzalanmış bir belge ile gemi yük planlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere yeterince öncesinden gemi kaptanının Liman Terminal İdaresine bildirmesi hususlarda üyelerimizin duyarlı olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla…

İGMD Yönetim Kurulu