DAMGA VERGİSİ HK.İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün İhracat Beyannamelerinde Damga Vergisi uygulamasına ilişkin yazısı aşağıdadır.

 

 

 

T.C.                                                         

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/06/2014 

Sayı ; 28592149/663.01/860723                                                                         

Konu:  Damga Vergisi

 

DAĞITIM

 

ilgi: a) Erenköy Gümrük Müdürlüğünden alınan 05.03.2014 tarihli, 7158 sayılı yazı.

b) 01.04.2014 tarihli, 20158 sayılı dağıtımlı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılar konusu husus ile ilgili olarak; konu 06.05.2014 tarihli, 230240 sayılı yazımızla Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiş, cevaben alınan ve bir örneği ekte gönderilen 20.05.2014 tarihli, 396214 sayılı yazılarında;

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek Madde 2. maddesinde; Döviz Kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle İlgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisinin mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacağının hüküm allına alındığı.

 

Öte yandan. I Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde ilgili istisnanın kapsamı başlıklı 3. maddesinde; Döviz kazandırıcı faaliyet tanımı, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsadığı.

 

Yine 2010/10 sayılı Genelgenin “4. Ambalajların Yeniden İhracında Damga Vergisi İstisnası” başlıklı bölümünde, 3153 rejim kodlu dolu ambalaj maddelerinin 1000 rejim kodlu kati ihraç eşyası ile birlikte işlem görmesi halinde damga vergisi istisnasının uygulanması gerektiğinin,

 

Dolayısıyla. 2100 rejim kodlu (Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Geçici İhracatı), 2300 rejim kodlu (Daha Önce Bir Rejime Tabi Tutulmamış Eşyanın İhraç Edildiği Şekli İle Geri Gelmek Üzere Geçici İhracatı) ve 2340 rejim kodlu (Muafiyete Tabi Olmadan Serbest Dolaşım ile Eşzamanlı Yurtiçi Kullanıma Giren Eşyanın

İhraç Edildiği Şeklî ile Geri Gelmek Üzere Geçici İhracatı) eşyaya yönelik ihracat beyannamelerinin kati ihracata yönelik olmadığı ve döviz kazandırıcı işlevlerinin bulunmadığı, bu işlemlerin tanımlarından da anlaşılacağı gibi geçici ihracata yönelik olduğu, dolayısıyla bu işlemlerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulanması Hakkındaki Tebliğde belirtilen istisna uygulamasını gerektiren döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi,

 

Ancak, 8100 rejim kodlu (İhracat Tahakkuk Kağıdı) eşyaya yönelik olarak hazırlanan ve Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerinde verilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 131’inci maddesinde beyanname mahiyetinde olmadığı belirtilen Sözlü Beyanname Formu gibi belgelerin Damga Vergisine tabi tutulmaması gerektiği bildirilmiştir.

Talimat doğrultusunda bilgi ve gereğini rica ederim.      

Nevzat ER

Bölge Müdürü V.