Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik YapılmasınaDAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR

VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2016/6)

MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerin firmalar tarafından belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.