Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (ihracat 2015/3)DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2015/3)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen, ihracat ve ithalat işlemleri kısmen ya da tamamen gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgeleri için, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel ve sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Bazı özel şartların yerine getirilememesi durumuna ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 27 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen  dahilde işleme izin belgelerinde (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) ayniyet ve/veya ekspertiz raporu aranmasına, dönemsel ithalat kısıtlaması uygulanmasına ya da önceden ihracata tekabül eden miktarı aşmamak üzere ithalat yapılabilmesine ilişkin özel şartların bu maddenin yürürlük tarihinden önce yerine getirilememiş olması durumunda; belge kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, söz konusu özel şartların yerine geldiği kabul edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı (20/06/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE