Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Geri Gelen EşyaDahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görerek ihraç edilen eşyanın geri gelmesi durumunda, yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan belge ile ilgili muafiyet kodu seçilmek ve “satır kodu” alanına Dış Ticaret Müsteşarlığınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’in ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilmek suretiyle beyanname tescil edilir. Dahilde İşleme İzni kapsamında söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi durumunda BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan izin ile ilgili muafiyet kodu seçilmek suretiyle beyanname tescil edilir. Dolayısıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin beyannamede GK168 muafiyet kodunun seçilmemesi gerekmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
                                                                                            
Sayı: 24799137/205
Konu: 9129/Dahilde İşleme Kapsamında Geri Gelen Eşya
 
 
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 03.03.2014 günlü 1233 sayılı yazımız .
 
Bilindiği üzere,
4458 sayılı Gümrük Kanununun 170. maddesinde:

“168 ve 169 uncu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de uygulanır. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir.Bu gibi hallerde, eşyanın yeniden ihraç tarihi, serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve kanunen alınması gereken ithalat vergileri tutarı, dahilde işleme rejimi hükümlerine göre belirlenir.”
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin 42. maddesinin 3. bendinde “İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin  bölge  müdürlüğünce/gümrük  idaresince  geri  alınması  ve  yapılan  değerlendirme sonucunda,  varsa  bu ürünün elde  edilmesinde kullanılan  eşyanın  ithalatında   alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. ” denilmektedir.

2010/55 sayılı Genelgede de;
“Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görerek ihraç edilen eşyanın geri gelmesi durumunda, yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan belge ile ilgili muafiyet kodu seçilmek ve “satır kodu” alanına Dış Ticaret Müsteşarlığınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’in ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilmek suretiyle beyanname tescil edilir. Dahilde İşleme İzni kapsamında söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi durumunda BİLGE Sisteminde “4010” rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan izin ile ilgili muafiyet kodu seçilmek suretiyle beyanname tescil edilir. (Dolayısıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin beyannamede GK168 muafiyet kodunun seçilmemesi gerekmektedir.)” ifadesine yer verilmiştir. 
Buna göre, GÜVAS veri ambarında “4010” rejim beyanından, uluslararası anlaşma kapsamında belge kullanmayan, Şartlı Muafiyet kapsamında yapılan ithalatların sorgulanmasında; bazı beyannamelerde 2010/55 sayılı Genelge gereğince işlem yapıldığı ancak sistem tarafından hesaplanan vergilerin ve belgelerin silindiği yada ikinci muafiyet kodu olarak genelgeye göre girilmemesi gereken “GK168” kodunun girildiği ve dolayısıyla herhangi bir vergi tahsilatının yapılmadığı veya 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince alınması gereken vergilerin  alındığına dair sistemde her hangi bir bilgiye rastlanılmadığı görülmüştür. 
Bu nedenle yazı ekinde yer alan beyannamelerde Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı konusunda şüphe oluşmuştur. 

Bu itibarla, ekli listelerdeki  beyannamelerin ihracat taahhüdlerinin kapatılıp kapatılmadığının araştırılarak kapatılmış olması halinde, geri getirilen eşyanın Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenip istenmediği de dikkate alınarak 21.02.2012 tarihli Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından incelenerek sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereği rica ederim.
                                                                                                                            Ali TOKSÖZ
                                                                                                                                 Bakan a.    
                                                                                                                        GenelMüdür Yard.
 
 

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4