Dahilde İşleme Rejimi Hakkında.(Ayniyet)Sayı:TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2013/1510-5673                                                                                   Mersin, 14/05/2013

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Hakkında.

 

S İ R K Ü L E R

Sayın Üyemiz;

İlgi : 30/07/2012 tarih ve 8839 sayılı sirkülerimiz.

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 13/05/2013 tarih, 120003856 sayılı talimatta;

“Bilindiği üzere, damping ve korunma önlemine tabi ürünlerden olan polyester ve suni kumaşların (G.T.İ.P. No: 5407, 5513, 5514, 5515 ve 5516) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, belge özel şartlar bölümüne ayniyet şartı (Bu belge kapsamında ithal edilen maddelerden {….} ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyetinin ilgili gümrük müdürlüğünce yapılması gerekmektedir) konulmaktadır.

Ayrıca, yine diğer sektörlerde tanzim edilen bazı DİİB’lere de, bu belgeler kapsamı mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen girdinin ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanıldığının tespitini teminen ayniyet şartı konulmaktadır.

Ancak, bazı DİİB’lerin özel şartlarında ayniyet şartı bulunmasına rağmen ilgili gümrük müdürlüklerince ayniyet düzenlenmemesi nedeniyle firmalarca ayniyet belgesinin ibraz edilememesi ve dolayısıyla kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilememesi nedeniyle keyfiyet, bir kez daha Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir.

Adı geçen Bakanlıktan alınan 07/05/2013 tarihli yazıda özetle; özel şartlarında ayniyet meşruhatı bulunan DİİB kapsamı eşyanın ayniyet tespitinin yapılabilmesi için firmaların her zaman gümrük idarelerine dilekçe ile başvurarak eşyanın muayene hattını değiştirme imkanlarının bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve belge özel şartlarında ayniyet şartı bulunan DİİB’ler kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın ayniyet yaptırma sorumluluğunun doğrudan firmalarda bulunduğu hususunun bir kez daha tüm üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.