Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2008/1) ‘de Değişiklik Yapılması Hk.

 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 
Sayı:70430465-TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2015/725-11652                                                                                                                                                                                                                                                                                   24/06/2015            
Konu: 2008/1 Sayılı Genelge Değişikliği
                                                                 
                                                             S İ R KÜ L E R (G-2015)
 
Sayın Üyemiz; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, İhracat 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin ithalatta miktar aşımı ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 49. maddesinin değiştirildiği bildirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile, -“DIR Otomasyon Sistemi tarafından elektronik ortamda otomatik düşümü yapılmaksızın belge kapsamında ithalat gerçekleştirilmesine izin verilmesinden dolayı aşım meydana gelmesi hali de dahil olmak üzere, Bakanlıkça belgede kayıtlı ithalat miktarının revize edildiği durumlarda, revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabınının kapatılacağı, – Diğer taraftan, DİİB kapsamında ithalat yapılması esnasında miktar aşımının ortaya çıktığı ve bu aşımın revize işlemine konu edilmediği hallerde DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak ihraç edilen mamülde kullanıldığının tespiti durumunda dahi, ilgili gümrük idarelerince 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinde öngörülen müeyyidelerin uygulanacağı, şeklinde düzenleme yapılmıştır.
 
Bilgilerine rica olunur.
Özkan AYDIN

2008/1 Sayılı Genelgenin 49.Maddesinin Eski hali : DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti durumunda dahi, Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinde öngörülen 2 (iki) katı para cezası uygulanır ve bu husus İBGS’lerce kapatma yazısında belirtilir. 
Bu çerçevede belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.
Diğer taraftan belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında bu kapsamda yapılan revize işlemleri ile ilgili olarak, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
          Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE