Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejim Kararında değişiklikler yapan 2017/10973sayılı Karar 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 15/08/2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenmeye başlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeye istinaden Dahilde İşleme Rejim Kararında A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metinlerinden çıkarılarak, kolaylaştırmalara konu işlemlerde hak sahibi olarak yetkilendirilmiş yükümlü sahibi firmalar ile onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalar zikredilmiştir. 

Bahse konu Kararın “Teminat ve İndirimli Teminat Uygulması” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  a,b ve c bentlerinde yapılan değişiklik ile A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metninden çıkartılmıştır. İndirimli teminata başvuru koşulu olarak başvuru tarihinden önceki yıllarda yapılan ihracat miktarları kıstas alınmıştır. Ayrıca, a ve b bentlerine konu indirimli teminattan yararlanma süresi iki yıl olarak belirlenmiştir. 

“İhracat Taahüdünün Kapatılması” başlıklı 19. Maddesinin;
– Dördüncü fıkrasındaki A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metninden çıkartılmıştır.
– Dokuzuncu fıkrasındaki ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.” şeklindeki ibare, “Bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir” olarak değiştirilmiştir. 
– Onbirinci fıkrasında geçen tüm ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.” şeklindeki ibareler, “Bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir” olarak değiştirilmiştir. 
– Onbeşici fıkrasında geçen Gümrükler Genel Müdürlüğü ibaresi Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri olarak değiştirilmiştir.
– Onaltıncı fıkralarında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işletme izni sahiplerinin taahüt hesabının müeyyideli kapatılmasına ilişkin itirazlarını hem İhracat Genel Müdürlüğüne hem de Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapabilirken yeni düzenlemede Gümrükler Genel Müdürlüğü ibaresi çıkarılmıştır. Dahilde işletme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerinin ise Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde yapılması düzenlenmiştir. 

“Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 22 nci maddenin ç fıkrası madde sonuna alınmış olup, diğer  fıkraların sıralamaları değişmiştir. Bunun yanı sıra ikincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin yatırıldığının tevsik edilememesi halinde Gümrük Kanununun 238 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına ilişkin hüküm eklenmiştir. 

“Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı” başlıklı 23 üncü maddesi kullanılan beyanneme ve eki belgelerin sahte veya tahrifata uğradığının tespiti halinde yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Değişiklikten önceki durumda bu Kararın 22 nci maddesinde işlem yapılması söz konusu belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmasına veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi kaydına bağlanmışken, yeni düzenlemede söz konusu belgelerin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın işlem yapılacağı düzenlenmiştir. 

“Yetki” başlıklı 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına yapılan ekleme ile Bakanlıkça belirlenecek krirterleri yerine getiren kişiler için de dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla düzenleme yapılabileceği hükmü eklenmiştir. 

Karara eklenen 22 sıra numaralı geçici madde ile söz konusu geçici maddenin yürürlüğü girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki işlemlere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.