Dahilde İşleme Kararı ve Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme Kararı ve Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde muhtelif değişiklikler yapılmış olup, düzenlemelerde öne çıkan hususlara aşağıda yer verilmektedir.


  —  Daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan atıflar Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

  —  Dahilde işleme izni kapsamında bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasına izin verilebilmektedir. Ancak Tebliğe eklenen hüküm ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalatı bu uygulanın dışında tutulmuş olup söz konusu eşyaya dahilde işleme izni verilmeyecektir.

  —  Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye/izne proje sürecine göre ek süre verilebilmekte olup, süre uzatımı için izne ilişkin izne ilişkin beyanname aslı ithalat beyannamesi bilgisi de dahil gerekli belgeler ile en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine başvurulmasına gerekmektedir. Tebliğin “Temsilci Aracılığı ile İthalat” başlıklı 30. Maddesine;

  — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarına dair hüküm eklenmiştir.

  —  “Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve österildiğYükümlülüklerin Devri” başlıklı 38/A Maddesi eklenmiştir.

MADDE 38/A- (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir.

(2) Hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla, devreden belge sahibi firmanın belgesi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kapatılabilir.

(3) Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminat, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebilir.

(4) Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kısıtlama getirmeye yetkilidir.”


  —  Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 45. Maddeye;

“(7) Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.”

Hükmü eklenmiştir.

Konuya ilişkin Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

KARAR ve TEBLİĞ değişikliklerini karşılaştırmalı olarak gösterir tablolara ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


 Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]