Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2017/17 sayılı Genelgesi ile 2013/46 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda yapılacak işlemler düzenlenmiştir.

 

Bahse konu Genelge’nin  “Kullanılacak Kodlar” başlıklı (I) no.lu maddesinde: Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne belirtilen kodların yazılması gerektiği,

“İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” başlıklı (II) no.lu maddesinde: Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın başlık altındabelirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ithaline izin verileceği,

 

“İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” başlıklı (III) no.lu maddesinde: Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu hazırlanması, laboratuvar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin verileceği

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşullan taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlülerin yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutuldukları,

Hususlarında düzenleme yapılmıştır. 

   

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.