Dahilde İşleme izin Belgesinde Ayniyet Tespiti

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501/010.06.02
Konu : Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti

                                                                 GENELGE
                                                                  (2015/8)

Bilindiği üzere; 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü
maddesinde ‘Eşdeğer eşya’; “İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine
kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari
kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda
bulunan eşya” olarak, ‘Önceden ihracat’ ise; “İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal
edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi” olarak
tanımlanmıştır.
Anılan Karar’ın “Şartlı Muafiyet Sistemi” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; “Dahilde
işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine
eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve
teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya
kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari
kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12
(oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin
yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme
izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal
eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir.” hükmünü amirdir.
Bu çerçevede,
-Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin “Özel şartlar” kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt
edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin, ya da
-İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda, eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya
karşılığı yapılan ithalatın asgari sekizli bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu (tarım
ürünleri için bu tespit münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre
yapılır), ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı olduğu ve işlem görmüş ürün
bünyesinde kullanıldığına ilişkin,
Ayniyet tespitinin yapılmasının gerektiği hallerde, gümrük idarelerince bu tespitlerin
yapılması gerekmektedir.

Bahse konu ayniyet tespitine ilişkin hususların, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabının
kapatılmasında dikkate alınacak olması halinde, bu tespitlerin yaptırılmasından doğrudan
belge sahibi firmalar sorumlu olacaktır. Firmalarca bu tespitin yapılmasının talep edilmesi
durumunda da, gümrük idarelerince, hat ve muayene kriterlerine bakılmaksızın, aşağıda
belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1-Eşdeğer eşya kullanımı (önceden ihracat);
a) İhracatın yapıldığı gümrük idaresince;
Eşdeğer eşyanın niteliğine göre;
– ihraç eşyasından numune alınması,
-numune alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek
görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,
– ekspertiz raporu düzenlettirilmesi,
– laboratuar tahlili yaptırılması,
Suretiyle, ayniyet tespit usullerinden birinin belirlenerek eşdeğer eşyanın ticari kalite, teknik
özellik ve 8’li bazda GTİP’inin tespit edilmesi,
-Yapılan ayniyet tespitine ilişkin 2 nüsha olarak hazırlanan Tespit Tutanağının bir örneğinin
eşdeğer eşya karşılığı ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüsüne
verilmesi, diğer nüshanın ise ihracat gümrük idaresince muhafaza edilmesi,
b) İthalatın yapıldığı gümrük idaresince;
İthalat gümrük idaresince de eşdeğer eşya karşılığı ithali yapılan eşyanın eşdeğer eşya ile
ticari kalite, teknik özellik ve 8 li bazda GTİP uyumuna ilişkin tespitlerin yapılması ve
yükümlüsünce ibraz edilen Tespit Tutanağında yer alan bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle
ithalata izin verilmesi,
Gerekmektedir.
2- İhraç eşyasının ithal eşyasından elde edilmesi (önceden ithalat);

a) İthalatın yapıldığı gümrük idaresince;
İthal eşyasının niteliğine göre;
– ithal eşyasından numune alınması,
– numune alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek
görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,
– ekspertiz raporu düzenlettirilmesi,
– laboratuar tahlili yaptırılması,
Suretiyle, ayniyet tespit usullerinden birinin belirlenerek gerekli tespit işlemlerinin yapılması,

-Yapılan ayniyet tespitine ilişkin 2 nüsha olarak hazırlanan Tespit Tutanağının bir örneğinin
ihracatın yapıldığı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere yükümlüsüne verilmesi, diğer
nüshanın ise ithalat gümrük idaresince muhafaza edilmesi,
Gerekmektedir.

b) İhracatın yapıldığı gümrük idaresince;
İhracat gümrük idaresince de ithal eşyasının ihracı yapılan işlem görmüş ürün bünyesinde
kullanıldığının yukarıda belirtilen usullerden birine göre belirlenmesi ve yükümlüsünce ibraz
edilen Tespit Tutanağında yer alan bilgiler ile uyumlu olup olmadığının kontrolü yapılır.
İthalat ve ihracat gümrük idarelerince yükümlüsünce ibraz edilen Tespit Tutanağında yer
alan bilgilerin yanlışlığından ya da sahteliğinden şüphelenilmesi halinde, bahse konu tespit
tutanaklarının her bir gümrük idaresinde mevcut nüshası üzerinden teyidinin yapılması
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                  Ziya ALTUNYALDIZ
                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                  Müsteşar