DAHİLDE İŞLEME BELGE/İZİN KAPSAMINDA İZİN VERİLEN MİKTARIN ÜZERİNDE İTHALAT YAPILMASI HK.2008/1 Sayılı Genelgenin 49.maddesi ve 2006/12 Sayılı tebliğin 45.maddeleri aşağıda yer almaktadır.

Madde 49- DİİB kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi, ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti durumunda dahi, Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinde öngörülen 2 (iki) katı para cezası uygulanır ve bu husus İBGS’lerce kapatma yazısında belirtilir. 

Bu çerçevede belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

Diğer taraftan belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında bu kapsamda yapılan revize işlemleri ile ilgili olarak, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.          

 MADDE 45 – (1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

1.c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.