Dağıtım izin belgelerine ilişkin vergi dairelerine teminat olarak verilecek teminat mektuplarının süresiz olmasıT.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

09/05/2013

 

Sayı : 39044742-ÖTV GENEL-685

Konu: Dağıtım izin belgesi için verilen teminat mektuplarının süreli olması.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine istinaden vergi dairesinden dağıtım izin belgesi talep ettiğiniz belirtilerek, vergi dairesinden bu belge için istenen süresiz teminat mektubu yerine süreli teminat mektubunun kabul edilip edilmeyeceği hakkında görüş talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş ve 2 nci maddesi ile de bu kararın uygulanması ile ilgili usul ve esasların Maliye Bakanlığınca tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları 31.12.2003 tarih ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 9, 10, 14, 23 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişik 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

 

Tebliğin “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler” başlıklı (3.) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, Kararname kapsamında teslim edilecek olan deniz yakıtını yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen ve geçerlilik süresi dolmamış olan “dağıtım izin belgesi”ni haiz dağıtıcılar teslim edebilmektedir. Söz konusu Tebliğin ilgili bölümünde de belirlendiği üzere bahse konu Kararname kapsamında ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı teslim etmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıktan dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların;

 

– Dağıtım izin belgesi için Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,

 

– Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

– İlgili vergi dairesine 2.000.000 Türk Lirası karşılığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan (5 numaralı fıkrası hariç) teminatlardan herhangi birini vermiş olmaları,

 

– Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:3) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili vergi dairesine vermiş olmaları,

gerekmektedir.

 

Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilecektir.

Diğer taraftan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci bendinde, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektuplarının teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla bahse konu Kararname uygulaması kapsamında ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı tesliminde bulunmak isteyen dağıtıcılar tarafından ilgili vergi dairelerinden talep edilecek dağıtım izin belgelerine ilişkin vergi dairelerine teminat olarak verilecek teminat mektuplarının süresiz olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.