Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı konulu 2013/34 sayılı GenelgeGenelge No: 2013/34 (Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

06/0812013

Sayı :52707093-10.06.01

Konu :Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı

GENELGE (2013/34)

Bakanlığımıza intikal eden müracaat1ardan, promosyon amaçlı olarak yurt dışına bedelsiz ihraç edilenler de dahil çok sayıda kalemden oluşan ihraç eşyasının gümrüğe beyanında kolaylık sağlamaya yönelik taleplerde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Kanununun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrasının; gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirleme konusunda Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde, ihracat beyannamesinin 10 kalemden fazla ve azami FOB 25.000 ABD Doları bedelle düzenlendiği haller ile promosyon amaçlı olarak yurt dışına bedelsiz ihraç edilen ve çok sayıda kalemden oluşan eşyanın ihracat gümrük işlemlerinin seri şekilde sonuçlandırılmasına yönelik olarak ve beyan sahibinin talebi halinde aşağıda belirtilen usul dairesinde gümrük beyanında bulunulması uygun bulunmuştur:

1. İhracat beyannamesi kapsamında yer alan ve aynı fasılda sınıflandırılan kalemler bu fasıldan ve tek kalem olarak miktar bakımından en fazla olanının sınıflandırıldığı GTİP’ten beyan edilecektir.

2. İhracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 01 ila 24 üncü (24. fasıl dahil) fasıllarında sınıflandırılan,

b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen,

c) Yatırım TeşvikBelgesi kapsamında ihraç edilen,

ç) İhracat iadesinden ve/veya ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanan,

d) İhracatında DFİF’e prim kesintisi veya DFİF’ten prim ödemesi yapılan,

e) Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak ihraç edilen,

f) Transit ticarete tabi tutulan,

g) İhracatı zorunlu standart ve/veya ticari kalite kontrolüne tabi tutulan, ğ) İhracatı ön izne bağlı olan, eşyadan olması halinde ihracat gümrük işlemlerinde yukarıda belirtilen şekilde gümrük beyanı yapılmasına izin verilmeyecektir.

3. 3065 sayılı KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri çerçevesinde ihracatçıya iade edilen KDV, bu Genelgenin 2-(ç) maddesinde belirtilen ihracat iadesinden veya ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanan eşya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

26/3/2007 tarihli, 2007117 sayılı ve 22/6/2010 tarihli, 2010125 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar


DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri