Çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde esas alınacak tarife pozisyon numarası hk.Başlık

Çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde esas alınacak tarife pozisyon numarası hk.

Tarih

10/07/2013

Sayı

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1014

Kapsam

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/icons/ecblank.gif

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1014

10/07/2013

Konu

:

Çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde esas alınacak tarife pozisyon numarası.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası 87.04 iken 06/02/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 87.03 olarak değiştirilen … marka …  model (4×4) ve (4×2) çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde ÖTV ve KDV Kanunu uygulaması açısından herhangi bir değişiklik olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

           ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

             Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede, ÖTV kapsamına giren taşıt araçları ve bunlar için uygulanması öngörülen ÖTV oranları malların gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle belirlenmiş olup, Kanunun (1/2) maddesi uyarınca, Kanuna ekli listedeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında ÖTV Kanununa ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir. Bu düzenlemenin sonucu olarak, ÖTV Kanunu eki listelerdeki malların G.T.İ.P. numarası veya tanımlarında diğer mevzuatlar ile yapılan değişiklikler, bu mallara ilişkin ÖTV uygulamasını etkilememektedir.

            Dolayısıyla, 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğiyle yapılan tanım değişikliği döneminde, ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki mallarla ilgili olarak 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile belirlenen G.T.İ.P. numaraları ve tanımları geçerli olup, ÖTV uygulaması bakımından bu tanımlar üzerinden işlem tesis edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, 4/3/2010 tarihli ve 10 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde de yasa koyucunun ÖTV Kanununa ekli listelerde değişiklik yapmadığı veya Bakanlar Kurulunca vergi oranları değiştirilmediği sürece, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile yapılan değişikliğin ÖTV uygulamasında geçersiz olduğu belirtilmiştir.

            Ancak, 6111 sayılı Kanunla, ÖTV Kanunu ekinde yer alan (II) sayılı liste 25/2/2011 tarihi itibariyle değiştirilmek suretiyle tamamı yeniden Kanun eki olarak öngörüldüğünden, ÖTV Kanununun (1/2) maddesi uyarınca 25/2/2011 tarihinde bu listedeki mallar için Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları geçerli hale gelmiştir.

            Bu çerçevede, 25/2/2011 tarihinden itibaren; birden fazla koltuk sırasına sahip, biri insan taşımasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelen (çift kabin) araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50’sinden fazla olanlar 87.04 tarife pozisyonu, eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50’sinden az olanlar ise 87.03 tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilmektedir.

            Bu açıklamalara göre, 25/2/2011 tarihinden itibaren çift kabinli, iki sıra koltuklu, açık veya kapalı kasalı, kasa uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50’sinden az olan araçlardan;

            – Bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler (4×4), 87.03 tarife pozisyonundaki “Diğerleri” grubunda değerlendirilerek motor silindir hacmi 1600 cm³’ün altında olanların %37 (22/9/2012 tarihinden sonra %40), 1600-2000 cm³ arasında olanların % 80, 2000 cm³’ün üzerinde olanların %130 oranında,

            – Bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler dışındakiler (4×2) ise, yük taşımasında kullanılan araçlara ilişkin diğer şartlar da sağlanmak koşuluyla %15 oranında,

            ÖTV’ye tabidir.

            Öte yandan, çift kabinli, iki sıra koltuklu, açık kasalı, kasa uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50’sinden fazla olan araçlar 87.04 tarife pozisyonunda değerlendirilerek, motor silindir hacmi 3.200 cm³’ün altında olanlar %4, 3.200 – 4.000 cm³ arasında olanlar %52, 4.000 cm³’ün üzerinde olanlar %75 oranında ÖTV’ye tabi olacaktır.

             KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Kanunun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a ve b) bentlerinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirebileceği,

             Kanunun 30/b maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

             Konuyla ilgili olarak yayımlanan 08/08/2011 tarihli 60 No.lu KDV Sirkülerinin “Araçların Tesliminde Oran Uygulaması” başlıklı 5.10. bölümünde;

             “…………….

             5.10.3. Kamyonet türü araçlar genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşınmasına mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşınmasına mahsus açık veya kapalı bir alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler. Bununla birlikte, bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğunun aracın dingiller arası mesafesinin % 50’sinden fazla olması halinde, bu araçlar 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

             5.10.4. Birden fazla koltuk sırasına sahip olan panelvan türü araçlar 87.03 pozisyonu ‘Armonize Sistem İzahnamesinde’ verilen göstergeleri karşılamalıdır. Ancak, arka kısımda güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı bir sıra koltuğa sahip olan panelvan türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.03 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.” denilmektedir.

             Buna göre, firmanızca satışı yapılan çift kabin pikap türü aracın eşya taşımaya mahsus (açık veya kapalı) alanının azami taban uzunluğunun, aracın dingiller arası mesafesinin % 50’sinden az olduğunun tespit edilmesi halinde bahse konu araç 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirileceğinden, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan alıcıların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, KDV Kanunun 30/b maddesi gereğince yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

             Diğer taraftan, bahse konu aracın eşya taşımaya mahsus alanının azami taban uzunluğunun, aracın dingiller arası mesafesinin % 50’sinden fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise 87.04 tarife pozisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden, alıcılarca yüklenilen KDV’nin KDV Kanunun 29 uncu maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.