Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/6)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1deki listede yer alan kimyasalların ithalatında çevrenin korunmasıyönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altındaİşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ek-1deki listede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4  (1) Ek-1deki listede yer alan kimyasalların ithalatında, bunlarıçevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi (ek-3) ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçı kayıt belgesi

MADDE 5  (1) Bu Tebliğin ek-1deki listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Maddeİthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (ek-4),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sisteminde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve OTİİthalatçı Kayıt Belgesi ifadesi bulunan, İthalatçı Kayıt Belgesiücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşlarıüniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2011 yılı içerisinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Maddeİthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi, 2014 yılı için geçerli değildir. 2011 yılında veya öncesinde bu belgeyi almış olan firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi almak için birinci fıkra kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurur.

Kontrol belgesi

MADDE 6  (1) Ek-1deki listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİPi, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunmasıgerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Ek-1deki listede yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Ekonomi Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi

MADDE 7  (1) Ek-1deki listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir; bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8  (1) Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslının ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti, Kontrol Belgesinin aslı ve kotaya tabi maddeler için verilmişİthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 9  (1) Ek-2deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahildeİşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

Gümrük işlemleri

MADDE 10  (1) Ek-1deki listede yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11  (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12  (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallarıİthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız