Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin TebliğÇELİK TEL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, çelik tel ithalatında açılan toplam 6.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanından tarife kontenjanı konusu eşyayı üretimlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayiciler faydalanacaktır.
(2) Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.
 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

7217.10.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

Ton

6.000

7217.10.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

7217.10.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

7217.20.90.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 
(3) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. On beş iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Tarife kontenjanı talebine ilişkin tek bir başvuru yapılması ve yapılan başvuruda bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen G.T.İ.P.’ler için talep edilen “toplam miktarın” gösterilmesi gerekmektedir.
(5) Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(6) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Tarife kontenjanı dağıtımı
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu eşyayı üretimlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle dağıtılır.
(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, ithalat miktarı, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sarfiyat gibi kriterlerden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.
(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup bu süre uzatılamaz.
(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansın bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir. Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik veya fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.
(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.
İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.
İthal lisansı devri
MADDE 8 – (1) İthal lisansı belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen, tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilmesi şartı aranmaz.
(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.
İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde firmalara verilen nüshanın aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.
Yetki
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Ekleri için tıklayınız