CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve DenetimiÜstü çizili kırmızı metinler (çıkan) tebliğden çıkan madde veya metinleri , mavi metinler ise (eklenen) tebliğe eklenen madde veya metinleri ifade eder.

fkr
bnd
2014-9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi (2013-9 karşılaştırmalı)
 
 
 
Amaç ve kapsam
1
1
 
Bu Tebliğin amacı, ek-1’de sayılan yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
1
2
 
Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
 
 
 
Dayanak
2
1
 
Bu Tebliğ, 13/10/200528/1/2013 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/94542013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticaretteile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
 
Tanımlar
3
1
 
Bu Tebliğde geçen;
3
1
a
Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
3
1
b
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
3
1
c
Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
3
1
ç
Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
3
1
d
Kapsam dışı: GTİP olarak ek-2’de belirtilmekle birlikte, ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,
3
1
e
Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,
3
1
e
Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,
3
1
f
Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
3
1
ğ
Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,
3
1
g
TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
 
 
 
ifade eder.
 
 
 
TAREKS ve firma tanımlaması
4
1
 
Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
4
2
 
Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
 
 
 
İthalatçının başvurusu
5
1
 
Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
5
2
 
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
5
3
 
Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.
5
4
 
Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
 
 
 
Muafiyetler ve istisnalar
6
1
 
A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
2
 
Şahsi eşya veya numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
2
 
Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
3
 
Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
6
4
 
AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-2’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
6
5
 
Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
 
 
 
Kapsam dışı
7
1
 
Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
 
 
 
Risk analizi
8
1
 
Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
8
2
 
Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
8
3
 
Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
8
4
 
Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
 
 
 
Fiili denetim
9
1
 
Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda TSE tarafından başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde ilave süre verilebilir. İki iş günü veya TSE’nin verdiği ek süreİlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesiyüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
9
2
 
Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
9
3
 
Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
9
4
 
İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
 
 
 
Kullanıcıya yapılan bildirimler
10
1
 
Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
10
2
 
Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
10
3
 
Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
 
 
 
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
11
1
 
Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alanahanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
11
2
 
Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
 
 
 
İthalatçının sorumluluğu
12
1
 
İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
12
2
 
Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
12
3
 
Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
 
 
 
Yaptırımlar
13
1
 
Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/200727/10/1999 tarihli ve 56074458 sayılı Kaçakçılıkla MücadeleGümrük Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/94542013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 
 
 
Yetki
14
1
 
Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 
 
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
15
1
 
30/12/2012 tarihli ve ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
Geçiş süreci
G1
1
 
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’ne göre sonuçlandırılır.
G1
2
 
Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nin ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.
 
 
 
Yürürlük
16
1
 
Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yürütme
17
1
 
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

2014/9 EK-2 DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
 

 

 

 

SIRA NO
GTİP
MADDE ADI
İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.     
6301.10.00.00.00
Elektrikli battaniyeler
LVD
2.     
7311.00.11.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3.     
7311.00.11.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4.     
7311.00.13.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5.     
7311.00.13.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6.     
7311.00.19.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7.     
7311.00.19.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.     
7311.00.30.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.     
7311.00.30.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.  
7311.00.91.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
11.  
7311.00.91.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.  
7311.00.99.10.00
250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.  
7311.00.99.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.  
7321.11.10.00.11
Gaz yakıtlı olanlar
Gaz yakan cihazlar
15.  
7321.11.10.00.12
Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)
Gaz yakan cihazlar
16.  
7321.11.90.00.11
Gaz yakıtlı olanlar
Gaz yakan cihazlar
17.  
7321.11.90.00.12
Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)
Gaz yakan cihazlar
18.  
7323.93.00.00.00
Paslanmaz çelikten olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.  
7615.10.80.00.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19.   
7615.10.90.00.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20.  
8402.20.00.00.00
Kızgın su kazanları
Sıcak su kazanları
21.  
8413.70.21.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine, LVD, EMC
22.  
8413.70.29.90.00
Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine, LVD, EMC
23.  
8413.70.81.90.00
Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine, LVD, EMC
24.  
8413.70.89.90.00
Diğerleri   (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine, LVD, EMC
25.  
8413.81.00.00.00
Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine, LVD, EMC
26.  
8414.40.10.00.11
Vidalı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27.  
8414.40.10.00.12
Pistonlu olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
28.  
8414.40.10.00.19
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29.  
8414.40.90.00.11
Vidalı olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30.  
8414.40.90.00.12
Pistonlu olanlar
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
31.  
8414.40.90.00.19
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
32.  
8414.51.00.20.00
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
33.  
8414.59.20.20.00
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
34.  
8414.59.40.20.00
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
35.  
8414.60.00.10.00
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
36.  
8414.80.11.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
37.  
8414.80.19.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
38.  
8414.80.22.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
39.  
8414.80.28.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
40.  
8414.80.51.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
41.  
8414.80.59.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
42.  
8414.80.73.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
43.  
8414.80.75.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
44.  
8414.80.78.90.00
Diğerleri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
45.  
8415.10.10.00.00
Tek bir gövde halinde(self contained)
Makine, LVD, EMC
46.  
8415.10.90.00.00
Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)
Makine, LVD, EMC
47.  
8415.81.00.90.00
Diğerleri
Makine, LVD, EMC
48.  
8415.82.00.90.00
Diğerleri
Makine, LVD, EMC
49.  
8415.83.00.90.00
Diğerleri
Makine, LVD, EMC
50.  
8418.10.20.00.00
Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
51.  
8418.10.80.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
52.  
8418.21.10.00.00
Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
53.  
8418.21.51.00.00
Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
54.  
8418.21.59.00.00
Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
55.  
8418.21.91.00.00
Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
56.  
8418.21.99.00.00
Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
57.  
8418.29.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
58.  
8418.30.20.00.00
Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
59.  
8418.30.80.00.00
Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
60.  
8418.40.20.00.00
Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
61.  
8418.40.80.00.00
Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
62.  
8418.50.11.00.00
Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
63.  
8418.50.19.00.11
Dondurma makineleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
64.  
8418.50.19.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
65.  
8418.50.90.00.00
Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
66.  
8419.19.00.00.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
Gaz yakan cihazlar
67.  
8419.40.00.00.11
Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
68.  
8419.81.20.00.11
Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
69.  
8421.11.00.00.00
Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
70.  
8421.12.00.00.11
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
71.  
8421.12.00.00.19
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
72.  
8422.11.00.00.00
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
73.  
8422.19.00.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
74.  
8422.20.00.00.00
Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
75.  
8423.10.90.00.11
Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
76.  
8423.20.00.00.11
Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
77.  
8423.30.00.10.11
Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
78.  
8423.30.00.90.11
Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
79.  
8423.81.50.00.11
Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
80.  
8423.81.90.00.11
Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
81.  
8423.82.90.10.11
Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
82.  
8423.82.90.90.11
Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
83.  
8423.89.00.10.11
Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
84.  
8423.89.00.90.11
Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC
85.  
8424.10.00.00.00
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
86.  
8424.81.30.10.11
Sıvı püskürtücüler
Makine
87.  
8424.81.30.10.12
Toz püskürtücüler
Makine
88.  
8424.81.30.10.13
Pülvarizatörler
Makine
89.  
8424.81.30.10.19
Diğerleri
Makine
90.  
8424.81.30.90.11
Sıvı püskürtücüler
Makine
91.  
8424.81.30.90.12
Toz püskürtücüler
Makine
92.  
8424.81.30.90.13
Pülvarizatörler
Makine
93.  
8424.81.30.90.19
Diğerleri
Makine
94.  
8424.81.91.00.00
Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar
Makine
95.  
8424.81.99.00.00
Diğerleri
Makine
96.  
8425.19.00.00.00
Diğerleri
Makine
97.  
8425.39.00.00.10
Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar
Makine
98.  
8425.41.00.00.00
Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri
Makine
99.  
8425.42.00.00.00
Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine
100.              
8425.49.00.00.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine
101.              
8431.31.00.00.00
Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler:  1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı   2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar      3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
Asansör
 
 
4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
 
 
 
5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı
 
 
 
6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar
 
 
 
7-asansörler için hız regülatörü
 
 
 
8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları
 
 
 
9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi)
 
 
 
(Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)
 
102.              
8432.30.90.00.12
Yumru dikim makinaları
Makine
103.              
8432.30.90.00.13
Fide dikim makinaları
Makine
104.              
8432.30.90.00.14
Fidan dikim makinaları
Makine
105.              
8432.40.10.00.00
Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar
Makine
106.              
8432.40.90.00.00
Diğerleri
Makine
107.              
8432.80.00.00.11
Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
Makine
108.              
8432.80.00.00.12
Taş parçalarını sökme, toplama makinaları
Makine
109.              
8432.80.00.00.19
Diğerleri
Makine
110.              
8433.11.10.00.00
Elektrik motorlu olanlar
Makine
111.              
8433.11.51.00.00
Oturacak yeri olanlar
Makine
112.              
8433.11.59.00.00
Diğerleri
Makine
113.              
8433.11.90.00.00
Diğerleri
Makine
114.              
8433.19.10.00.00
Elektrik motorlu olanlar
Makine
115.              
8433.19.51.00.00
Oturacak yeri olanlar
Makine
116.              
8433.19.59.00.00
Diğerleri
Makine
117.              
8433.19.70.00.00
Diğerleri
Makine
118.              
8433.19.90.00.00
Motorsuz olanlar
Makine
119.              
8433.20.10.00.00
Motorlu olanlar
Makine
120.              
8433.20.50.00.00
Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar
Makine
121.              
8433.20.90.00.00
Diğerleri
Makine
122.              
8433.30.00.00.00
Ot hazırlama makina ve cihazları
Makine
123.              
8433.40.00.00.00
Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
Makine
124.              
8433.51.00.00.00
Biçer döverler
Makine
125.              
8433.52.00.00.11
Sap döver harman makinaları
Makine
126.              
8433.52.00.00.19
Diğerleri
Makine
127.              
8433.53.10.00.11
Patates sökme makinaları
Makine
128.              
8433.53.10.00.12
Patates hasat makinaları
Makine
129.              
8433.53.30.00.11
Pancar baş kesme makinaları
Makine
130.              
8433.53.30.00.12
Pancar hasat makinaları
Makine
131.              
8433.53.90.00.11
Yer fıstığı sökme makinaları
Makine
132.              
8433.53.90.00.12
Yer fıstığı hasat makinaları
Makine
133.              
8433.53.90.00.19
Diğerleri
Makine
134.              
8433.59.11.00.00
Kendinden hareketli olanlar
Makine
135.              
8433.59.19.00.00
Diğerleri
Makine
136.              
8433.59.85.00.00
Diğerleri
Makine
137.              
8443.32.10.10.00
İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
Makine, LVD,EMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
138.              
8443.32.10.90.11
Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
139.              
8443.32.10.90.12
Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
140.              
8443.32.10.90.13
Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
141.              
8443.32.10.90.19
Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
142.              
8443.32.91.00.00
Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
143.              
8443.32.93.00.00
Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
144.              
8443.32.99.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
145.              
8443.39.10.00.00
Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
146.              
8447.11.00.00.12
Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
Makine
147.              
8447.12.00.00.12
Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
Makine
148.              
8447.20.20.00.12
Sanayi tipi düz örgü makinaları
Makine
149.              
8447.20.20.00.14
Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
Makine
150.              
8450.11.11.00.00
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
151.              
8450.11.19.00.00
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
152.              
8450.11.90.00.00
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
153.              
8450.12.00.00.00
Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
154.              
8450.19.00.00.11
Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
155.              
8450.19.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
156.              
8450.20.00.00.00
Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
Makine, LVD, EMC
157.              
8451.10.00.00.00
Kuru temizleme makinaları
Makine, LVD, EMC
158.              
8451.21.00.00.11
Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
159.              
8451.21.00.00.19
Diğerleri
Makine, LVD, EMC
160.              
8451.29.00.00.00
Diğerleri
Makine, LVD, EMC
161.              
8451.30.00.00.00
Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)
LVD,EMC
162.              
8462.39.99.00.12
Presler
Makine
163.              
8465.91.10.00.00
Şerit testereler
Makine
164.              
8465.91.20.00.00
Dairevi testereler
Makine
165.              
8465.91.90.00.00
Diğerleri
Makine
166.              
8465.92.00.00.11
Planya makinaları
Makine
167.              
8465.92.00.00.12
Freze makinaları
Makine
168.              
8465.92.00.00.13
Keserek kalıplama makinaları
Makine
169.              
8465.93.00.00.11
Taşlama makinaları
Makine
170.              
8465.93.00.00.12
Zımparalama makinaları
Makine
171.              
8465.93.00.00.13
Parlatma makinaları
Makine
172.              
8465.94.00.00.00
Bükme veya birleştirme makinaları
Makine
173.              
8465.95.00.00.00
Delik açma veya zıvanalama makinaları
Makine
174.              
8465.96.00.00.00
Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
Makine
175.              
8465.99.00.00.11
Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
Makine
176.              
8465.99.00.00.19
Diğerleri
Makine
177.              
8467.11.10.00.00
Metal işlemek için olanlar
Makine
178.              
8467.11.90.00.11
Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları
Makine
179.              
8467.11.90.00.19
Diğerleri
Makine
180.              
8467.19.00.00.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
Makine
181.              
8467.22.90.00.00
Diğerleri
Makine
182.              
8467.29.70.00.00
Planyalar
Makine
183.              
8467.29.85.00.00
Diğerleri
Makine
184.              
8467.81.00.00.00
Zincirli testereler
Makine
185.              
8481.80.31.00.00
Termostatik kontrollü valfler
Gaz yakan cihazlar
186.              
8481.80.81.00.00
Küresel ve konik valfler
Gaz yakan cihazlar
187.              
8501.31.00.90.11
Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
188.              
8501.31.00.90.12
Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
189.              
8501.32.00.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
190.              
8501.33.00.31.00
Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
191.              
8501.33.00.41.00
Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
192.              
8501.33.00.42.00
Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
193.              
8501.33.00.43.00
Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
194.              
8501.40.20.21.00
Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar    (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
195.              
8501.40.20.29.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
196.              
8501.40.80.11.00
Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
197.              
8501.40.80.12.00
Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler      (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
198.              
8501.40.80.13.00
Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
199.              
8501.51.00.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
200.              
8501.52.20.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
201.              
8501.52.30.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
202.              
8501.52.90.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
203.              
8501.53.50.00.00
Cer motorları     (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
204.              
8501.53.81.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
205.              
8501.61.20.90.00
Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
206.              
8501.61.80.90.00
Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
207.              
8501.62.00.91.00
Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
 
 
 
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
208.              
8504.10.20.90.00
Diğerleri
LVD,EMC
209.              
8504.10.80.90.00
Diğerleri
LVD,EMC
210.              
8504.31.21.00.00
Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
211.              
8504.31.29.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
212.              
8504.33.00.00.00
Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
213.              
8504.34.00.00.00
Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
214.              
8504.40.30.10.11
Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
215.              
8504.40.30.90.00
Diğerleri
LVD
216.              
8504.40.90.90.11
Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
217.              
8504.40.55.90.00
Diğerleri
LVD
218.              
8504.40.82.90.00
Diğerleri
LVD
219.              
8508.11.00.00.11
Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar
LVD
220.              
8508.11.00.00.19
Diğerleri
LVD,EMC
221.              
8508.19.00.00.00
Diğerleri
LVD,EMC
222.              
8508.60.00.00.00
Diğer elektrik süpürgeleri
LVD,EMC
223.              
8509.40.00.00.11
Öğütücüler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
224.              
8509.40.00.00.12
Mikserler
LVD,EMC
225.              
8509.40.00.00.13
Bilenderler
LVD,EMC
226.              
8509.40.00.00.14
Meyva ve sebze presleri
LVD,EMC
227.              
8509.40.00.00.15
Komple setler
LVD,EMC
228.              
8509.40.00.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
229.              
8509.80.00.00.11
Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
230.              
8509.80.00.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
231.              
8510.10.00.00.00
Traş makinaıarı (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
232.              
8510.20.00.00.11
Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
233.              
8510.30.00.00.00
Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
234.              
8515.31.00.00.00
Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
LVD,EMC
235.              
8515.39.13.00.00
Transformatörlerle birlikte olanlar
LVD,EMC
236.              
8515.39.18.00.00
Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar
LVD,EMC
237.              
8515.39.90.00.00
Diğerleri
LVD,EMC
238.              
8515.80.10.10.00
Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
239.              
8515.80.10.20.00
Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin  sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
240.              
8515.80.10.80.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
241.              
8515.80.90.10.00
Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
242.              
8516.10.11.00.00
Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
243.              
8516.10.80.00.11
Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
244.              
8516.10.80.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
245.              
8516.21.00.00.00
Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
246.              
8516.29.10.00.00
Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
247.              
8516.29.50.00.00
Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
248.              
8516.29.91.00.11
Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
249.              
8516.29.91.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
250.              
8516.29.99.00.12
Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
251.              
8516.29.99.00.13
Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
252.              
8516.29.99.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
253.              
8516.31.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
254.              
8516.32.00.00.11
Saç kıvırma cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
255.              
8516.32.00.00.12
Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
256.              
8516.32.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
257.              
8516.33.00.00.00
El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
258.              
8516.40.00.00.11
Buharlı ütüler
LVD,EMC
259.              
8516.40.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
260.              
8516.50.00.00.00
Mikro dalgalı fırınlar
LVD,EMC
261.              
8516.60.10.00.00
Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
262.              
8516.60.50.00.00
Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
263.              
8516.60.70.00.00
Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
264.              
8516.60.80.00.00
Gömme fırınlar
LVD,EMC
265.              
8516.60.90.00.11
Tost makinaları
LVD,EMC
266.              
8516.60.90.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
262.                
8516.71.00.00.00
Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
LVD,EMC
267.              
8516.71.00.00.11
Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar
LVD,EMC
268.              
8516.71.00.00.12
Sadece çay yapmaya mahsus olanlar
LVD,EMC
269.              
8516.71.00.00.19
Diğerleri
LVD,EMC
270.              
8516.72.00.00.00
Ekmek kızartma makinaları
LVD,EMC
271.              
8516.79.20.00.00
Fritözler
LVD,EMC
272.              
8516.79.70.00.11
Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
273.              
8516.79.70.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
274.              
8518.40.30.00.00
Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
275.              
8518.40.80.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
276.              
8518.50.00.00.00
Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
277.              
8521.10.20.00.00
Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
278.              
8521.10.95.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
279.              
8521.90.00.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
280.              
8525.80.11.00.11
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
281.              
8525.80.11.00.12
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
282.              
8525.80.19.00.11
Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
283.              
8525.80.19.00.12
Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
284.              
8525.80.30.00.00
Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
285.              
8525.80.91.00.00
Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
286.              
8525.80.99.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
287.              
8528.59.31.00.00
Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
288.              
8528.59.39.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
280.                
8528 59.40.00.00
Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
289.              
8528.59.70.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
281.                
8528 59.80.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
290.              
8528.69.91.00.00
Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
291.              
8528.69.99.00.00
Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
292.              
8528.72.20.00.00
Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
293.              
8528.72.30.00.00
İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
294.              
8528.72.40.00.00
Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
295.              
8528.72.60.00.00
Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
296.              
8528.72.80.00.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
297.              
8528.73.00.00.00
Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
298.              
8530.80.00.00.12
Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
299.              
8530.80.00.00.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
300.              
8531.10.30.00.11
Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
301.              
8536.10.10.00.12
Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
302.              
8536.10.10.00.13
D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
303.              
8536.10.10.00.14
Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
304.              
8536.10.10.00.15
Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
305.              
8536.10.50.00.12
Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
306.              
8536.10.50.00.13
D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
307.              
8536.10.50.00.14
Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
308.              
8536.10.50.00.15
Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
309.              
8536.10.90.00.12
Bıçaklı sigortalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
310.              
8536.10.90.00.13
D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
311.              
8536.10.90.00.14
Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
312.              
8536.10.90.00.15
Termal sigortalar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
313.              
8536.20.10.00.11
Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
314.              
8536.20.90.00.11
Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
315.              
8536.30.10.00.00
16 A.i geçmeyen akım için olanlar     (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
316.              
8536.30.30.00.00
16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar      (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
317.              
8536.30.90.00.00
125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
318.              
8536.50.03.00.00
Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
319.              
8536.50.07.00.00
11 a. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
320.              
8536.50.15.00.11
Kontak akımı 10 a. İ geçmeyen rotatif anahtar     (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
321.              
8536.50.15.00.12
Kontak akımı 10 a. İ geçen rotatif anahtarlar   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
322.              
8536.50.80.00.11
Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
323.              
8536.50.80.00.13
Komütatörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
324.              
8536.50.80.00.15
Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
325.              
8536.50.80.00.16
Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
326.              
8536.61.10.00.00
Edison ampul duyları    (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
327.              
8536.61.90.00.00
Diğerleri    (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
328.              
8536.69.90.00.18
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
329.              
8536.90.01.00.00
Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
330.              
8536.90.20.00.00
Yarı iletken diskleri test ediciler
EMC
331.              
8537.10.10.00.00
Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
332.              
8537.10.91.00.00
Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
333.              
8539.21.92.00.00
Gerilimi 100 voltu geçenler  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
334.              
8539.21.98.00.00
Gerilimi 100 voltu geçmeyenler  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
335.              
8539.22.10.00.00
Reflektör ampulleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
336.              
8539.22.90.00.11
Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
337.              
8539.22.90.00.12
Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
338.              
8539.22.90.00.13
Cam kavanoz çapı 25 mm.den az  dekoratif ampuller (25 mm. Hariç)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
339.              
8539.22.90.00.14
Tüp şeklinde flamanlı ampuller  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
340.              
8539.22.90.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
341.              
8539.29.92.00.11
Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
342.              
8539.29.92.00.12
Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)    (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
343.              
8539.29.92.00.19
Diğerleri   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
344.              
8539.29.98.00.11
Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
345.              
8539.29.98.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
346.              
8539.31.10.00.11
Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
347.              
8539.31.10.00.12
Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen  doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
348.              
8539.31.10.00.13
Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
349.              
8539.31.10.00.14
Doğrusal olmayan floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
350.              
8539.31.90.00.11
Simit şeklinde olanlar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD, EMC
351.              
8539.31.90.00.19
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD, EMC
352.              
8539.32.20.00.00
Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
353.              
8539.32.90.00.00
Metal halitli ampuller  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
354.              
8539.39.00.00.00
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
355.              
8539.41.00.00.00
Ark lambaları  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
356.              
8539.49.00.00.00
Diğerleri  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD
357.              
9007.10.00.00.00
Kameralar
LVD,EMC
358.              
9007.20.00.00.00
Projektörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
359.              
9008.50.00.00.00
Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar
LVD,EMC
360.              
9019.10.10.00.11
Cihazlar
LVD,EMC
361.              
9019.10.90.00.11
Mekanoterapi cihazları
LVD,EMC
362.              
9019.10.90.00.12
Psikotekni cihazları
LVD,EMC
363.              
9019.10.90.00.13
Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
LVD,EMC
364.              
9019.10.90.00.19
Diğerleri
LVD,EMC
365.              
9024.10.90.10.00
Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
366.              
9024.80.90.10.00
Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
367.              
9028.10.00.00.00
Gaz sayaçları
EMC
368.              
9028.20.00.00.00
Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)
EMC
369.              
9028.30.11.00.11
Elektronik olanlar
EMC
370.              
9028.30.19.00.11
Elektronik olanlar
EMC
371.              
9028.30.90.00.12
Aktif sayaçlar
EMC
372.              
9028.30.90.00.13
Reaktif sayaçlar
EMC
373.              
9028.30.90.00.14
Elektronik sayaçlar
EMC
374.              
9029.10.00.20.00
Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
375.              
9029.20.90.10.00
Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
376.              
9031.10.00.10.00
Elektronik veya elektrikli olanlar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
377.              
9031.20.00.10.00
Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
378.              
9032.20.00.90.11
Elektronik basınç kontrol cihazları   (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)
LVD,EMC
379.              
9107.00.00.00.11
Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
380.              
9207.90.10.00.00
Gitarlar
LVD,EMC
381.              
9405.10.21.00.00
Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
382.              
9405.10.40.10.00
Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD,EMC
383.              
9405.10.40.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
384.              
9405.10.50.10.11
Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
385.              
9405.10.50.10.19
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
386.              
9405.10.50.90.00
Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
387.              
9405.10.91.10.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
388.              
9405.10.91.20.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
389.              
9405.10.91.30.00
Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
390.              
9405.10.91.40.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
391.              
9405.10.91.50.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
392.              
9405.10.91.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
393.              
9405.10.98.10.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
394.              
9405.10.98.20.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
395.              
9405.10.98.30.00
Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
396.              
9405.10.98.40.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
397.              
9405.10.98.50.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
398.              
9405.10.98.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
399.              
9405.20.11.00.00
Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
LVD
400.              
9405.20.40.10.00
Seramik maddelerden olanlar
LVD
401.              
9405.20.40.90.00
Diğerleri
LVD
402.              
9405.20.50.00.00
Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
403.              
9405.20.91.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
404.              
9405.20.91.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
405.              
9405.20.91.30.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
406.              
9405.20.91.40.00
Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
407.              
9405.20.91.50.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
408.              
9405.20.99.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
409.              
9405.20.99.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
410.              
9405.20.99.30.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
411.              
9405.20.99.40.00
Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
412.              
9405.20.99.50.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
413.              
9405.30.00.00.00
Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
414.              
9405.40.10.00.00
Projektörler (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
415.              
9405.40.31.00.00
Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar
LVD
416.              
9405.40.35.00.00
Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
417.              
9405.40.91.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
418.              
9405.40.91.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
419.              
9405.40.91.30.00
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
420.              
9405.40.91.40.00
Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
421.              
9405.40.91.50.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
422.              
9405.40.91.60.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
423.              
9405.40.91.70.00
Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
424.              
9405.40.91.80.00
Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
425.              
9405.40.91.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
426.              
9405.40.95.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
427.              
9405.40.95.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
428.              
9405.40.95.30.00
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
429.              
9405.40.95.40.00
Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
430.              
9405.40.95.50.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
431.              
9405.40.95.60.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
432.              
9405.40.95.70.00
Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
433.              
9405.40.95.80.00
Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
434.              
9405.40.95.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
435.              
9405.40.99.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
436.              
9405.40.99.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
437.              
9405.40.99.30.00
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
438.              
9405.40.99.40.00
Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
439.              
9405.40.99.50.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
440.              
9405.40.99.60.00
Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
441.              
9405.40.99.70.00
Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
442.              
9405.40.99.80.00
Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
443.              
9405.40.99.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
444.              
9405.60.20.00.00
Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
445.              
9405.60.80.10.00
Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
446.              
9405.60.80.20.00
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar  (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
447.              
9405.60.80.30.00
Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
448.              
9405.60.80.40.00
Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
449.              
9405.60.80.50.00
Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD
450.              
9405.60.80.90.00
Diğerleri (AC için 50-1000 volt – DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD