Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesi Hk. (BAE)

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesi Hk. (BAE) Duyuru Özeti:Menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkeler zaman zaman ülkemize bildirimde bulunmakta ve Ticaret Bakanlığı bildirimde bulunan ülkelerin adlarını, ilgili belge türleriyle birlikte paylaşmaktadır. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin duyurusu ile;Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesinin 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle güncellenmiş halini  paylaşmıştır. (Söz konusu […]

Sevk Öncesi İnceleme – Ülkeler Tablosuna İlişkin Duyuru Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel Konu:  Sevk Öncesi İnceleme – Ülkeler Tablosuna İlişkin Duyuru Hk.Duyuru Özeti:Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) : Bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle ilgili ithalatçı ülke tarafından görevlendirilmesine yönelik bir uygulamadır. Genellikle kendi imkânları ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan bu […]

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  GenelKonu:  Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Verilmesi Hk.Duyuru Özeti:Dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ile belirlenmektedir.Söz konusu Tebliğ’in “Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları” başlıklı Geçici 37. Maddesine eklenen 2. Fıkra ile; 11.10.2023 tarihinden önce ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş, İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine 11.10.2023 tarihinden […]

İhracı Kayda Bağlı “Buğday ve Mısır” Cinsi Ürünlerin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri  Konu:  İhracı Kayda Bağlı “Buğday ve Mısır” Cinsi Ürünlerin İhracat Prosedürlerinde Değişiklik Yapılması Hk.Duyuru Özeti:Muhtelif tarihli düzenlemeler ile;“Buğday ve Mahlut (GTİP:1001.19.00.00.00 Makarnalık Durum Buğdayı- Tohumluk olmayan)”, ve “Mısır (GTİP:1005.90.00.00.19 Mısır-Diğerleri)”  tanımlı ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne eklenmiş ve söz konusu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmıştı.Bu çerçevede, 2023 yılı Ekim […]

Menşe İspat Belgeleri ve Dolaşım Belgelerinde “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Hk.  (Süre Uzatımı)

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Menşe İspat Belgeleri ve Dolaşım Belgelerinde “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Hk.  (Süre Uzatımı) Duyuru Özeti:“Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; “ Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu konuya hassasiyet gösterilmesine dair muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi bilgilendirmeler yapılmıştı.Söz konusu bilgilendirmelerde ilgili belgeler üzerinde yapılacak […]

Çin  Menşeli “Sitrik Asit – 2918.14.00.00.00” Tanımlı Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Çin  Menşeli “Sitrik Asit – 2918.14.00.00.00” Tanımlı Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk. Duyuru Özeti:Yerli üretici firma tarafından yapılan başvuruya istinaden;Çin  menşeli 2918.14.00.00.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ““Sitrik Asit” tanımlı ürün ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen süreler içerisinde sunmaları gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması […]

Vietnam Menşeli “Özlü Kaynak Telleri – 8311.20.00.00.00” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk. 

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Vietnam Menşeli “Özlü Kaynak Telleri – 8311.20.00.00.00” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk. Duyuru Özeti:Vietnam menşeli 8311.20.00.00.00 GTİP’İ altında sınıflandırılan “Adi Metallerden İçi Doldurulmuş Teller (Elektrikli Ark Kaynağı Yapmak İçin” tanımlı ürünlere 2018/39 sayılı Tebliğ kapsamında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadırYerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın […]

Çin, Hindistan ve Vietnam Menşeli “Transmisyon Kolanları – V Kolanlar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk. 

İLGİLİ SEKTÖR: Genel Konu:  Çin, Hindistan ve Vietnam Menşeli “Transmisyon Kolanları – V Kolanlar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk. Duyuru Özeti:Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli 4010 GTP’si altında sınıflandırılan “V-Kolanlar, Transmisyon Kolanları” tanımlı ürünlere 2018/35 sayılı Tebliğ kapsamında 3,15 USD/Kg  tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadırYerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana […]

Güncellenmiş “Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Bilimsel Tavsiye Kılavuzunun” Yayımlanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tıbbi ÜrünlerKonu:  Güncellenmiş “Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Bilimsel Tavsiye Kılavuzunun” Yayımlanması Hk.Duyuru Özeti: Ruhsat başvurusu planlanan, ruhsat sürecindeki veya ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler hakkında Kurum tarafından bilimsel tavsiye verilmesiyle ilgili genel bilgiler hakkında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirleyen “Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Bilimsel Tavsiye Kılavuzunun” güncellenmiş hali yayımlanmıştır.  Bilimsel tavsiye ile; hedeflenen hasta […]

İş Makineleri Üzerindeki TRT Bandrolüne Tabi Cihazlar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Bandrole Tabi CihazlarKonu:  İş Makineleri Üzerindeki TRT Bandrolüne Tabi Cihazlar Hk.Duyuru Özeti: 8427 ve 8429 tarife pozisyonlarında aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen iş makinaları sınıflandırılmaktadır.  8427 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları: 8429 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle […]