BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik maddelerinde değişiklikler yapılmış ve ayrıca geçici madde eklenmiştir.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

MADDE 23  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4  Bu maddenin yürürlük tarihinden önce faaliyete geçmiş işyerleri, uygulayıcı eğitimi düzenleme yetkisi alan kurum ve kuruluşlar ile bildirim zorunluluğu getirilen resmi kurum ve kuruluşlar, 6 ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilirler. Bu süre sonunda uyumlaştırma işlemlerini tamamlamayanların izinleri ve uygulayıcı eğitimi düzenleme yetki belgeleri askıya alınır, 30/6/2015 tarihine kadar tamamlamayanların izinleri ve uygulayıcı eğitimi düzenleme yetki belgeleri iptal edilir.

MADDE 24  Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynıYönetmeliğe ekte yer alan Ek-9 ve Ek-10 eklenmiştir.

 

 

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140419-16.htm