Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik5 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bitkisel Atık Yağların KontrolüYönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3  Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan bakanlık ve taşıma lisansı tanımları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

Taşıma lisansı: Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin firma ve araçları için almasıgereken belgeyi,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Atık yağ taşıma lisansı vermekle ve lisans verilen kişi ve işletmelerin faaliyetlerini denetlemekle,

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Geri kazanım veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyuşmazlıkları ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmek, uyuşmazlık giderilinceye kadar uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altında bulundurmakla,

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13  Atık yağların taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MADDE 9  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.