Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Gümrük Kanunu’nun 212 nci maddesi uyarınca; "Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan gümrük vergileri bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilmekte, geri verilme işlemine ilişkin istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacıyla müracaatta bulunulması için öngörülen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir."
 
“Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi” hususlarında yaşanan sorunlara ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce 2019-35 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
 
Kanunun 212 nci maddesi kapsamında;
 
  –  Gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın tesliminden önce yapılması halinde gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin talebin Kanunun 46 ve 70 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde,
 
  –  Diğer iptal durumlarında iptal sebebine göre Gümrük Yönetmeliğinin 124, 125, 127 ve 129 uncu belirlenen süreler içerisinde,
 
Yapılması gerektiği belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlgili Genelgede atıf yapılan mevzuat maddelerinin açılımlarına aşağıda yer verilmektedir. 
 

GK 46/2 : Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler;
            a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün,
            b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün,
İçinde tamamlanır.

GK 70/2 : Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde bitirilmesi gerekir.
 
GY 124 : Eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali (beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde)
 
GY 125 : Başka eşyanın beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali (beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde)
 
GY 127 : İhracat veya hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyannamenin iptali
 
GY 129 : Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net