Bedelsiz İhracat Damga Vergisi – (20.02.2013 / 01326 Tasarruflu yazı)Formun Üstü

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :24799137-351.03/9438-[2013-04]

Konu   :Bedelsiz İhracat Damga Vergisi

 

 

20.02.2013  / 01326

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ek-2.maddesinin ”Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.” hükmüne istinaden yapılan düzenlemelerde ihracat döviz kazandırıcı bir işlem olarak addedilmekle birlikte, bedelsiz ihracatta herhangi bir döviz transferi söz konusu olmamaktadır. İhracata ilişkin gümrük çıkış beyannameleri döviz kazandırıcı faliyete ilişkin olduklarının tevsiki ile damga vergisinden istisna kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla herhangi bir fon transferi olmayan bedelsiz ihracat beyannamelerinin istisna kapsamında olmadığı, ayrıca 2008-12 sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğin ”İhracat destekleri ” başlıklı 6 ıncı maddesin de belirtilen ”Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz” hükmü gereğince damga vergisi tahsilatı yapılması gerekmektedir. Konu hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 15.02.2011 tarih ve 4011 sayılı yazısı eki Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 04.02.2011 tarihli ve 010877 sayılı yazısı da bulunmaktadır.

Bu itibarla, ekli listede yer alan beyannamelere ilişkin olarak 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) nin ”Damga Vergisinin Tahsili” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine göre gereğinin yapılarak sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

 

Ali TOKSÖZ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

EKLER            :1)  Beyanname listesi

                    2)  Yazı Örneği

 

Dağıtım         : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Formun Altı