Bazı Ürünlere Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tebliğ Taslakları21/06/2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karar’ın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen, bazı ürünlere yönelik mevzuat hazırlama ve piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Söz konusu ürünler için Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun mevzuatı yerine geçmek üzere hazırlanan sekiz adet tebliğ taslağı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
 
Taslağa ilişkin görüşlerinizi, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Ek-2’sinde yer alan tablo formatına uygun bir şekilde, aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak yazılı veya elektronik yollarla  21.08.2012 tarihine kadar Bakanlığımıza iletmeniz arz/rica olunur.
 

İrtibat Bilgileri:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetim Dairesi Başkanlığı
Tel: 0312 – 201 65 89
Fax:0312-201 66 22