Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN

DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/15)

Kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, ek-1deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunanazorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalıdenetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Risk değerlendirmesi

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ kapsamında risk, ek-1deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) Ek-1deki listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya Ekonomi Bakanlığıİthalat Genel Müdürlüğü’nce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgilerüzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 3  (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Ekonomi Bakanlığınca eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 4  (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.

(2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatıhükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 5  (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

(2) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 6  (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 7  (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim

MADDE 8  (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 7 nci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin ek-2de yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak ek-2de yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağıbildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geçkendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 9  (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Ekonomi Bakanlığınca ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 7 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 10  (1) Eşyanın toplatılması,  mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmeküzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.

(4) 9 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir. Uluslararasıgözetim şirketince hazırlanacak raporların Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce uygun görülmesi halinde bu işlemler yerine getirilmiş sayılır.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 11  (1) 7 nci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararasıakreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 12  (1) 10 ve 11 inci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan ve Basıİlan Kurumu verilerine göre bir önceki ayın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 10 uncu madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 13   (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiyeye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların bu Tebliğ ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamındaki işlemleri, yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.

İhtisas kuruluşları

MADDE 14  (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarave uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk değerlendirme kurulu

MADDE 15  (1) Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İthalat Genel MüdürlüğüİTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDKnın oluşturulması, görevleri ileçalışma usul ve esasları Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Yetki

MADDE 16  (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar

MADDE 17  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tekstil ve KonfeksiyonÜrünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)e yapılmış olan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız