Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin TebliğÜstü çizili kırmızı metinler (çıkan) tebliğden çıkan madde veya metinleri , mavi metinler ise (eklenen) tebliğe eklenen madde veya metinleri ifade eder.


fkr
bnd
BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 20132014/15)
 
 
 
Kapsam
1
1
 
Bu Tebliğ, ek-1’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
 
 
Risk değerlendirmesi
2
1
 
Bu Tebliğ kapsamında risk, ek-1’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.
2
2
 
Ek-1’deki listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.
 
 
 
Numune alınması
3
1
 
Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Ekonomi Bakanlığınca eşyadan numune aldırılabilir.
3
2
 
Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
3
3
 
Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.
 
 
 
Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi
4
1
 
Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.
4
2
 
Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.
4
3
 
Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.
 
 
 
Onay belgesi
5
1
 
Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.
5
2
 
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.
5
3
 
İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.
 
 
 
Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya
6
1
 
Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.
6
2
 
Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.
 
 
 
Ön tespit ve duyuru
7
1
 
Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.
 
 
 
Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim
8
1
 
İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 7 nci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin ek-2’de yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak ek-2’de yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.
8
2
 
Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.
8
3
 
Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır.
 
 
 
Nihai bildirim ve internette ilan
9
1
 
Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Ekonomi Bakanlığınca ilgililere nihai olarak bildirilir.
9
2
 
Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 7 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.
 
 
 
Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası
10
1
 
Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.
10
2
 
Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir.
10
3
 
Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.
10
4
 
9 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.
10
5
 
Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.
10
6
 
Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir. Uluslararası gözetim şirketince hazırlanacak raporların Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce uygun görülmesi halinde bu işlemler yerine getirilmiş sayılır.
 
 
 
Dolaylı temsil edilen eşyanın testi
11
1
 
7 nci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 10 uncu madde hükümleri uygulanır.
 
 
 
İlan
12
1
 
10 ve 11 inci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ve Basın İlan Kurumu verilerine göre bir önceki ayın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 10 uncu madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri uygulanır.
 
 
 
Sorumluluk
13
1
 
Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.
13
2
 
Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların bu Tebliğ ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1) kapsamındaki işlemleri, yükümlülüklerini yerine getirene kadar sonlandırılmaz.
 
 
 
İhtisas kuruluşları
14
1
 
Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.
 
 
 
Risk değerlendirme kurulu
15
1
 
Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İthalat Genel Müdürlüğü, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nın oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğünce belirlenir.
 
 
 
Yetki
16
1
 
Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü yetkilidir.
 
 
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar
17
1
 
31/12/20112012 tarihli ve 2815928514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 20122013/15) yürürlükten kaldırılmıştır.
17
2
 
31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)’e yapılmış olan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
 
 
 
Yürürlük
18
1
 
Bu Tebliğ 1/1/20132014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 
Yürütme
19
1
 
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1
 
İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT
FASIL/GTP/GTİP
26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64’üncü64 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20
3005.90.31, 3005.90.50
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 9619.00.31.00.00, 9619.00.39.00.0030
12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)
 
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63’üncü63 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20
3005.90.31, 3005.90.50,
9619.00.31.00.00, 9619.00.39.00.00
30
9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)
64’üncü64 üncü fasıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-2
 
BİLDİRİM
(İTHALAT 20132014/15 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİNCE YAPILAN )
I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER
BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI:
 
BİLDİRİMİ YAPANIN:
ÜNVANI UNVANI
:
VERGİ NUMARASI/ T.C. KİMLİK NO
:
TELEFON NUMARASI
:
FAKS NUMARASI
:
E-POSTA VE İNTERNET
:
POSTA KODU
:
ÜLKE
:
İL VE İLÇE
:
SEMT/MAHALLE
:
CADDE
:
SOKAK
:
KAPI NUMARASI
:
BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN:
T.C. KİMLİK NO
:
ADI SOYADI
:
ÜNVANIUNVANI/GÖREVİ
:
TELEFON NUMARASI
:
E-POSTA ADRESİ
:
BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VERİLEN BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYAİLİŞKİNSATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:
 VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:
TELEFON NUMARASI
(          )
FAKS NUMARASI
(          )
E-POSTA ADRESİ
 
INTERNETİNTERNET ADRESİ
İL VE İLÇE
SEMT/MAHALLE
 
POSTA KODU
 
CADDE
 
SOKAK
 
KAPI NUMARASI
ÜLKE

ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 
SIRA  NO
FATURA
İRSALİYE/BEYANNAME
GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR
GTİP BİRİMİ
İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR
İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM
TARİH
NO
TARİH
NO
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİNİLİKİN BİLGİLER

EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYAİLİŞKİNALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 
UNVANI:
VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:
 
TELEFON NUMARASI
(          )
FAKS NUMARASI
(          )
E-POSTA ADRESİ
 
INTERNETİNTERNET ADRESİ
İL VE İLÇE
 
SEMT/MAHALLE
 
POSTA KODU
 
CADDE
 
SOKAK
KAPI NUMARASI
ÜLKE
 

SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 
SIRA  NO
FATURA
İRSALİYE/BEYANNAME
GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR
GTİP BİRİMİ
İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR
İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM
TARİH
NO
TARİH
NO
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYAİLİŞKİNDEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER

 
DEPO SAHİBİNİN UNVANI:
DEPO SAHİBİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI:
 
TELEFON NUMARASI
( (          )
FAKS NUMARASI
( (          )
İL VE İLÇE
 
SEMT/MAHALLE
 
POSTA KODU
 
CADDE
 
SOKAK
 
KAPI NUMARASI
 
ÜLKE
 

STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 
SIRA  NO
FATURA
İRSALİYE/BEYANNAME
GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR
GTİP BİRİMİ
İRSALİYE/ BEYANNAME MİKTAR
İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM
TARİH
NO
TARİH
NO
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER

 
 
ÜRETİCİNİN UNVANI:
ÜRETİCİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI :
 
 
ÜRETİCİNİN TELEFON NUMARASI
( (          )
ÜRETİCİNİN FAKS NUMARASI
( (          )
 
İL VE İLÇE
 
SEMT/MAHALLE
 
POSTA KODU
 
 
CADDE
 
SOKAK
 
KAPI NUMARASI
 
ÜLKE
 
 

ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 
 
ÜRETİMİN TANIMI ve BİRİM DÖNÜŞÜM ORANI
 
ÜRETİME GİREN
ÜRETİMDEN ÇIKAN
 
GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR
GTİP BİRİMİ
İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR
İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. BÖLÜM: ÖZET VE DİĞER HUSUSLAR
 
a) Özet Tablo
 
MİKTAR
BİRİM (adet, çift, kg vb.)ve benzeri)
SATIN ALINAN EŞYA
 
 
SATIŞI YAPILAN EŞYA
 
 
STOKTA BULUNAN EŞYA
 
 
TARİH:
İMZA:
KAŞE:
 
b) Sonuç: (Belirtilmek istenen özel hususlar)
 
 
AÇIKLAMALAR
1. Bildirime konu eşyanın “duyuru numarası” 20132014/15 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan duyuruda belirlenecektir.belirlenir. Bir bildirimde birden fazla duyuru numarasına haiz eşya yer alamaz.
2. Satın alınan eşyaya ilişkin II. bölümde gösterilen tablo her bir tedarikçi için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.doldurulur.
3. Satışı yapılan eşyaya ilişkin III. bölümde gösterilen tablo her bir alıcı için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.doldurulur. Perakende satış fişi ile yapılan satışlar için tek bir tablo doldurulur.
4. Stokta bulunan eşyaya ilişkin IV. bölümde gösterilen tablo eşyanın bulunduğu her bir depo için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.doldurulur. Bu tabloda stoklara giriş işlemleri (+), stoktan çıkış işlemleri (-) işareti ile belirtilecektirbelirtilir.
5. Tablolarda yurtiçinden alınan veya yurtdışına satılan eşyaya ilişkin olarak fatura irsaliye tarih ve numaraları, doğrudan ithalat yolu ile alınan veya doğrudan ihracat yolu ile satılan eşyaya ilişkin olarak fatura ve beyanname tarih ve numaraları verilecektirverilir.
6. Tüm tablolarda verilen miktarların birimi belirtilecektir.belirtilir. Birimi yazılmayan miktar için bildirim yapılmamış kabul edilecektir.edilir. Birim olarak duyuruda belirlenmiş olan birim kullanılacaktır.kullanılır. II., III. ve IV. Bölümlerde yer alan “Belge Miktar” ve “Belge Birim” sütunları, alış ya da satış işlemleri için düzenlenen fatura ya da irsaliye üzerinde yer alan birimlerin duyuruda belirtilen birimden farklı olması halinde resmi belge üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz beyan edilebilmesi için hazırlanmıştır. Belge birim ile duyuruda belirtilen birimin aynı olması halinde bu sütunların “Miktar” ve “Birim” sütunlarıyla aynı bilgiyi içerir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu sütunların boş bırakılması halinde bildirim eksik yapılmış sayılacaktırsayılır.
7. Satın alındıktan sonra üretimde kullanılarak başka bir mamulün bünyesine giren eşya, satışı yapılan ve stokta bulunan eşyaya ilişkin tablolarda nihai mamul eşyaya ait evrak, miktar ve birim bilgileri ile doldurulacaktır.doldurulur. Ancak üretimde kullanılan eşyanın miktarı ve duyuruda belirlenen birim cinsinden ayrıca parantez içerisinde yazılacaktır.yazılır. Birim dönüşüm oranları V. bölümdeki tabloda belirtilecektir.belirtilir. Bu tabloda farklı dönüşüm oranlarına sahip üretimler ayrı satırlarda belirtilecektirbelirtilir.
8. V. bölümdeki üretimin tanımı kısmında üretime giren ve çıkan eşya tanımı yapılacaktır.yapılır.
9. Özet tabloda alınan, satılan veya stokta bulunan eşyaya ilişkin birimler duyuruda belirlenen birimler cinsinden olacaktır. Üretimden kaynaklanan dönüşüm nedeni ile farklı birimlere dönüşen eşyaya ait birimler V. Bölümde belirtilen dönüşüm oranları kullanılarak belirlenen birime çevrilecek ve toplama dahil edilecektiredilir.
10. Bildirim I. ve III. bölümleri İthalat 20132014/15 sayılı Tebliğ uyarınca satışı yapan tarafından, alıcıya noter yoluyla veya elden iletilecektir.iletilir. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde İTKİB’e verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.
11. Kendisine satıcısı tarafından resmi yollarla bildirim yapılmamış ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan Duyuru aracılığıyla ilgili eşyanın piyasaya arz zincirinde yer alan bir yükümlü olduğunu öğrenen kişiler, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmasını beklemeksizin ilgili bildirim formlarını hazırlayarak, söz konusu formları 12. maddede yer alan adrese iletir ve 20132014/15 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapmış olduğu bildirimi, Duyuruya konu eşyayı tedarik ettiği satıcıya iletir. Bildirimlerin satıcıya iletilmesi hususu 10. maddede belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.
12. Bildirimler aşağıdaki adrese yapılır.
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B blok
Yenibosna/Bahçelievler-İSTANBUL  
http://www.ebirlik.org