Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ

ALETLERİİTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/11)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

 

G.T.İ.P.                    

Eşyanın Tanımı

3102.30.90.00.00 

Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3601.00  

Silah barutu

3602.00 

Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

3603.00 

Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler

36.04     

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer piroteknieşyası

3912.20.11.00.19

Diğerleri

3912.20.19.00.19 

Diğerleri

8211.10.00.00.19 

Diğerleri

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar (maket bıçakları ve sanayide kullanılanlar hariç)

8211.93.00.00.90  

Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)

9005.10.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

9005.80.00.10.00

Tek gözlü dürbünler

9013.10

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.10

Silahlar için olanlar

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

9304.00.00.00.00

Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)

9305.10.00.00.00

9305.20.00.10.00

9305.20.00.90.00

9305.99.00.10.00

9305.99.00.90.11

9305.99.00.90.19

93.06

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (Yalnız şarjörler)

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Diğerleri

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Dipçik taslakları

Diğerleri

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)

93.07

Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları

 

 

 

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı PatlayıcıMaddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

 

G.T.İ.P.                    

Eşyanın Tanımı

3102.30.90.00.00 

Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3601.00  

Silah barutu

3602.00 

Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

3603.00 

Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler

36.04     

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer piroteknieşyası

3912.20.11.00.19

Diğerleri

3912.20.19.00.19 

Diğerleri

8211.10.00.00.19 

Diğerleri

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar (maket bıçakları ve sanayide kullanılanlar hariç)

8211.93.00.00.90  

Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)

9005.10.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

9005.80.00.10.00

Tek gözlü dürbünler

9013.10

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.10

Silahlar için olanlar

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

9304.00.00.00.00

Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)

9305.10.00.00.00

9305.20.00.10.00

9305.20.00.90.00

9305.99.00.10.00

9305.99.00.90.11

9305.99.00.90.19

93.06

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (Yalnız şarjörler)

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Diğerleri

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Dipçik taslakları

Diğerleri

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)

93.07

Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları

 

 

 

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı PatlayıcıMaddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.