Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında KBazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar – 2015/8353 (01.01.2016 t. 29580 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8353
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

29/12/2015 TARİHLİ VE 2015/8353 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeyeaşağıdaki sıralar eklenmiş, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
“19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),
20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”
MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,03

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

5,57

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

37,63

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

51,63

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

41,00

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

5,57

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

0

150,71

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

150,71

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

150,71

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

150,71

2208.50

Cin ve Geneva

0

134,03

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

134,03

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

150,71

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

150,71

2208.70

Likörler

0

150,71

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

150,71

2208.90.48.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

130,68

2208.90.71.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

130,68

 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

VergiOranı(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2210

0,2468

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2210

0,2468

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2210

0,2468

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2210

0,2468

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2210

0,2468

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,2210

0,2468

2403.10.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0577

0,2468

2403.10.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0577

0,2468

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2210

0,2468


(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 5- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

MADDE 6- (1) 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “120 Türk Lirası” ibaresi “160 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “900 $/ton” ibaresi “600 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırasının  yukarıdaki karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki  şekli aşağıdadır.

23- Küspe (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),


 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin yukarıdaki karar ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır. 

 

Formun Üstü

(A) CETVELİ

Formun Altı

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,8966

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

0

 

4,8419

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

32,7229

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 
0

 
44,8965

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

 
0

 
35,6556

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

4,8419

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar

 
0

 
131,0502

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

0

 

131,0502

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

0

 

131,0502

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

 
131,0502

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

116,5453

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

116,5453

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

 
0

 
131,0502

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

131,0502

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

131,0502

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

131,0502

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

113,6338

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

113,6338

 

 

 

 

 


 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinin yukarıdaki karar ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır. 

 

Formun Üstü

(B) CETVELİ

Formun Altı

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

Maktu
Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

 

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 
40

0,2103

0,1968

 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

 
65,25

0,2103

0,1968

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0549

0,1968

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri 
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0549

0,1968

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2103

0,1968


12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinin yukarıdaki karar ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır.

Formun Üstü

 MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranı % 25, aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 120 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Formun Altı


21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
 MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 900 $/ton fon alınır.