Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ( ŞEKER İTHALİNDE TARİFE KONTENJANI HK.

 AB048 kod numaralı 1701.99 GTP’li şeker ithalatı tarife kontenjanına başvuru
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016 yılına münhasıran, AB048 kod no’lu satırda bulunan tarife kontenjanı için tahsisat talebinde bulunacak 1701.99 GTP’li üründe tüketim performansı olan firmaların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tam ve eksiksiz olarak Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
(2) AB048 kod no’lu satırda bulunan 1701.99 GTP’li ürün için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞF)’nin 2016 yılına münhasıran tahsisat önceliği bulunmamaktadır.
AB048 kod numaralı tarife kontenjanına yapılan başvurular
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce AB048 kod no’lu tarife kontenjanına yapılan başvurular 2016 yılı için değerlendirmeye alınmaz.

 
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

          
          Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,
c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,
ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,
d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,
e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),
ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,
h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,
ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara,  ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,
i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,
k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,
l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,
m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,
ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi      
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
AB048 kod numaralı tarife kontenjanına başvuru
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016 yılına münhasıran, AB048 kod no’lu satırda bulunan tarife kontenjanı için tahsisat talebinde bulunacak 1701.99 GTP’li üründe tüketim performansı olan firmaların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, tam ve eksiksiz olarak Ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
(2) AB048 kod no’lu satırda bulunan 1701.99 GTP’li ürün için Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TŞF)’nin 2016 yılına münhasıran tahsisat önceliği bulunmamaktadır.
AB048 kod numaralı tarife kontenjanına yapılan başvurular
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce AB048 kod no’lu tarife kontenjanına yapılan başvurular 2016 yılı için değerlendirmeye alınmaz.

Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-12.htm
Ekleri için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-12-1.pdf