Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik5 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yağların KontrolüYönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

t) Taşıma lisansı: Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin firma ve araçları için almasıgereken belgeyi,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “İçevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yetkileri ibaresi, “Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin görev ve yetkileri şeklinde ve madde metninde geçen ilçevre ve orman müdürlükleri ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlükleri şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Lisanslı atık yağ taşıma araçlarınışehir içi hareketlerini kolaylaştırıcı düzenlemeleri çevre ve şehircilik il müdürlüğü ile işbirliği içinde yapmakla,

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılıŞubat ayı sonuna kadar çevre ve şehircilik il müdürlüğüne göndermekle,

f) Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlıçıkmasıhalinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla,

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Tesise gelen atık yağların analizini yaparak veya yaptırarak EK-1de yer alan Atık Yağ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır Değerlerinde belirtilen kullanım esaslarına uygunluğunu belgelemekle, uygun bulunan atık yağın Ulusal Atık Taşıma Formunu imzalayarak teslim almak ve bu atık taşıma formlarını bir ay içinde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne göndermekle,

f) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman ilgili çevre veşehircilik il müdürlüğü ve Bakanlığa bilgi vermekle,

“ğ) Taşıma formu ve lisans belgesi olmayan taşıyıcılardan gelen atık yağları tesise kabul etmemekle ve durumu ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmekle,

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16  (1) Atık yağların taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17  (1) Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MADDE 12  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.