Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik5 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin KontrolüYönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3  Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) Acil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğunda çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bilgi vermekle,

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15  Tehlikesiz olan 160604,160605 ve 200134 kodlarında yer alan atık piller haricindeki atık pil ve akümülatörlerin taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 38  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MADDE 8  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.