ATA Karnelerine Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemleri Düzenleyen 4 Seri No.lu Geçici İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: ATA Karnelerine Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemleri Düzenleyen 4 Seri No.lu Geçici İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında Türkiye’ye ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemleri  düzenleyen 4 seri no.lu Geçici İthalat Tebliğ’inde yapılan değişikliklere ilişkin 6 seri no.lu Geçici İthalat Tebliği, 08/03/2018 tarihli 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   

“Rejimin işleyişi” başlıklı 3 ncü maddenin alt fıkralarında yer alan “Tescil edilen ATA Karnesi gümrük idare amirince incelenerek, muayene ile görevli memura havale edilir.” İbaresinden  “gümrük idare amirince incelenerek,” ibaresi çıkarılmış aynı maddenin (h) bendi “h) Karnenin ithal sayfaları yasal takiplerde kullanılmak üzere muhafaza edilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğin “Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; Danıştay 7 nci Dairesince iptal edilmiş olup, söz konusu madde yeni Tebliğde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“b) İlgili gümrük idaresince, Geçici İthalat Sözleşmesinin Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 8 inci maddesi uyarınca kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar hesaplanır. Bu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler (ithal vergi ve resimleri) toplamının %10 fazlasını aşamaz. Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 9/1-a maddesi uyarınca 6 (altı) aylık süre tanınır.”
Tebliğde geçen “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği”’ne yapılan atıflar “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.