Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/18)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiyedeki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duyduklarıhammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayiürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanİthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c) Askıya Alma Sistemi: 2 nci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

e) Başvuru: Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını,

f) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

g) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiyede söz konusu ürünüüretiminin yapıldığıgerekçesiyle yapılan itirazını,

ğ) Genel Müdürlük: Bakanlıİthalat Genel Müdürlüğünü,

h) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini,

ı) Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini,

i) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Başvuru

MADDE 5  (1) Başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılan başvuruların bu Tebliğe uygunluğu Bakanlık tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere ETSGye iletilir.

Ürün kapsamı

MADDE 6  (1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiyedeki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tüketiciye satışa hazır olan,

b) Demonte edilmiş olan,

c) Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan,

ç) Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7  (1) Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular ek-1deki takvime göre yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için ek-2, askıya almaya itiraz talepleri için ek-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için ek-4teki dilekçe ile birlikte sırasıyla ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan ilgili başvuru formlarından biri kullanılarak yapılır.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen başvuru formu (ek-5, ek-6, ek-7den uygun olanı) ayrıca İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta adresine ek-1deki takvime göre iletilir. Başvuru formlarınıİngilizce nüshalarına Bakanlık internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) ulaşılabilmektedir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiyede üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte ek-1deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

(5) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiyede başvuru konusu ürünüüretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilir veya kısmi askıya alma uygulanabilir.

(6) Askıya Alma Sistemi;

a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiyede üretiminin olması,

b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,

c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiyedeki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecekşekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi,

çÜrünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,

d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,

e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

durumlarının herhangi birinde uygulanmaz.

(7) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise söz konusuürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınır.

(8) Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekir.

(9) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, ek-1de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.

(10) Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımınTGTCde bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (International Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Nonproprietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(11) Ölçü birimlerinde TGTC esas alınır. TGTCde uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir. Marka, firma içi kalite standartlarıürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamaz.

(12) Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edilen belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.

Müzakereler

MADDE 8  (1) Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşur.

(2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyurulur.

(3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınmasıkararlaştırılan ürünlerin, AB ile eşzamanlı olarak her yıl 1 ocak ve 1 temmuz tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek şekildeİthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı taslağı hazırlanır.

(4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız