Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt 

Konu:  Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan, farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin, transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemleri düzenleyen 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Öncelikle her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınması ve gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen istenilmesi halinde her türlü bilgi, belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesi  ve ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir.
  • Sadece Gümrük Yönetmeliği’nin 541 inci maddesinde yer verilen (benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) dökme veya kaplı)ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleri ile karıştırılmasına izin verilir.
  • Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılır.
  • Karışıma tabi tutulacak eşya ile karışımdan elde edilecek ürün için ayrı ayrı tank tesis edilerek izin başvurusu yapılırken tank bilgileri gümrük idaresine bildirilir. Aksi halde gümrük idaresince talepler değerlendirmeye alınmaz.
  • İznin verilebilmesi için karıştırma sonucunda meydana gelecek ürünün, gideceği ülkelerde yanlış menşeler göstermek gibi hilelere meydan vermeyecek veya taraf olunan uluslararası anlaşma hükümlerine aykırı düşmeyecek surette olması gerekmektedir.
  • Karışım sonucunda elde edilen ürüne ilişkin tahlil sonucu ve antrepo beyannamesinde yer alan GTİP ve kıymet bilgileri çerçevesinde gümrük vergilerini karşılayacak şekilde teminat verilir.
  • Tanklarda karışıma tabi tutulan eşyanın çıkışı,  transit rejimi hükümlerine göre sağlanır.
  • (6) Antrepodan çıkışta taşıma belgelerinde karışıma giren her ürünün miktarı ve menşei yazılarak nihai ürün için  “karıştırılmış”/“BLENDED” ifadelerine yer verilir.
Karıştırma işlemi yapılacak antrepolarda ve işleticilerin haiz olması gereken nitelikler Genelgede ayrı bir başlık altında ayrıca belirtilmiştir.  

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net