Antrepoda ve Serbest Bölgede Bekleyen Eşyanın İGV ve EMY Kararlarının Geçici Maddeleri Kapsamında Vergilendirilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Antrepoda ve Serbest Bölgede Bekleyen Eşyanın İGV ve EMY Kararlarının Geçici Maddeleri Kapsamında Vergilendirilmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların geçici maddelerinde;

“Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz”

Hükmü yer almaktadır.

Bahse konu Karar maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların yayımı tarihinden önce serbest bölgelere ve antrepolara gelmiş eşya için ihdas olunan ilave gümrük vergilerinin, ek mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddütler hasıl olması üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ile yazışma yaparak konuya açıklık getirmek üzere 37636110 sayılı dağıtımlı yazıyı hazırlamıştır.

İthalat Genel Müdürlüğü konuya ilişkin görüş yazılarında;

–  İlave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği,

–  Antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği,

–  İlave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar'a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği,

–  Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise yayınlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği,

Yönünde görüş bildirmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.