Antrepo rejiminin ihlalinden kaynaklı alacaklarda uzlaşmaGümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği Antrepo Rejimi ihlalinden kaynaklı alacaklarda uzlaşma konulu yazısı aşağıda yer almaktadır.

 

Yazıda antrepo uzlaşma dosyalarında uzlaşma görüşmeleri yapılmadan önce uzlaşmaya konu edilen gümrük vergilerinin ödenerek eşyaların serbest dolaşıma sokulduğu ve ödenmiş olan vergiler için uzlaşma görüşmesi yapılmak zorunda kalındığı ifade edilmiş,Uzlaşma görüşmesi yapılmadan önce uzlaşmaya konu olan eşyalar için vergilerinin ödenmiş olup olmadığının araştırılması ve ödendiği durumlarda uzlaşılan vergi alacağının tekrar tahsil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.                                                                                                          

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407/155.99

Konu : Antrepo rejiminin ihlalinden kaynaklı alacaklarda uzlaşma

 

 

DAĞITIM

30.04.2014 / 103810

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası “Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkartılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir.

Gümrük idarelerince söz konusu hüküm çerçevesinde düzenlenerek yükümlülere tebliğ edilen kararlar muhteviyatı gerek vergi aslı gerekse para cezası alacakları Gümrük Kanunun 244 üncü maddesi çerçevesinde uzlaşmaya konu edilebilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bir kısım antrepo uzlaşma dosyalarında, yükümlüler tarafından uzlaşma görüşmeleri yapılmadan önce, uzlaşmaya konu edilen gümrük vergilerinin ödendiği ve söz konusu eşyaların bu suretle serbest dolaşıma sokuldukları müşahade edilmiştir. Bu durumda, vergisi halihazırda ödenmiş olan bir eşyanın vergileri için uzlaşma görüşmesi yapılmak durumunda kalınmaktadır.

Bu itibarla, mezkur Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen kararlar muhteviyatı vergi alacağı için uzlaşmaya varılması halinde, mükerrer vergi tahsilatına mahal vermemek amacıyla uzlaşma sağlanan vergi alacağının daha önce yükümlü tarafından ödenmiş bir vergi olup olmadığının araştırılması, ödenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde de uzlaşılan vergi alacağının tekrar tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Cenap AŞCI

Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine