“Antrepo İşleticilerince Yararlanılacak Götürü Teminat” Uygulamasının Yeniden Düzenlenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   “Antrepo İşleticilerince Yararlanılacak Götürü Teminat” Uygulamasının Yeniden Düzenlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

Götürü Teminat Sistemi: Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Gümrük antrepolarında “Götürü Teminat” işlemlerini düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinin 527. Maddesi, 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştı.

30.09.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile; antrepo işleticilerinin götürü teminattan yararlanmalarına ilişkin Gümrük Yönetmeliği’nin mülga 527. Maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. 527. maddeye atıf yapan diğer maddelerde de buna uygun değişiklikler yapılmıştır.

“Antrepo İşleticilerince Yararlanılacak Götürü Teminat”

MADDE 527 – (1) Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilir. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

(2)* Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

  • 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL.
  • b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 1.000 m²’ye tamamlanır).
  • c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 2.000 m³’e tamamlanır).
  • ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz
……………..

(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

…………………

*Teminat tutarlarına ilişkin hesaplamada daha öncesinde Avro bazında değerler esas alınırken, yeni düzenlemede TL tutarların baz alındığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu değişiklikler 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, yapılan değişikliklere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi devam  edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net