Anayasa Mahkemesinin Gümrük Kanunu’nun 235 inci Maddesinde Geçen “Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri” İbaresine İlişkin Kararı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu: Anayasa Mahkemesinin Gümrük Kanunu’nun 235 inci Maddesinde Geçen “Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri” İbaresine İlişkin Kararı Hakkında 

Duyuru Özeti:

04/01/2018 tarihli 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/142 Esas sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında; Kocaeli 2. Vergi Mahkemesince, Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinde geçen "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" ibaresinin Anayasa'nın 2. ve 13. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalinin talep edildiği belirtilmiştir.

İtiraz gerekçesinde, idari para cezasının gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenmesinin suç ve cezalar arasında ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" ibaresinin esasının incelenmesine esasa ilişkin incelemenin bentte yer alan “…uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değişmiş…” ibaresi yönünden sınırlı olarak incelenmesine karar vermiş ve konuya ilişkin oybirliği ile alınan kararında özetle; Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında gümrük mevzuatına aykırı fiilleri belirleyerek bunlar için adli veya idari yaptırımlar öngörmesinin, dış ticaretin işleyişine ilişkin kurallar koymasının ve tedbirler olmasının olağan olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca, serbest dolaşıma giriş rejimine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırımın belirlenmesinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin esas alınmasının orantısız olduğunun söylenemeyeceğinden bahisle, idari para cezası belirlenirken "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" esas alınmasıyla amaç ile araç arasında makul ve uygun bir ilişki kurulduğunu, "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" ibaresinin, “…uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değişlmiş…” ibaresi yönünden Anayasa’ya aykırılık oluşturmadığından iptal talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.
 
   
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.