Anayasa Mahkekemesinin Gümrük Kanunu’nun 238 inci Maddesinde Geçen “Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri” İbaresine İlişkin Kararı HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Anayasa Mahkekemesinin Gümrük Kanunu’nun 238 inci Maddesinde Geçen “Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri” İbaresine İlişkin Kararı Hakkında


Duyuru Özeti: 

 

25/08/2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 2017/121 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında; Kocaeli 2. Vergi Mahkemesince, Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinde geçen "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" ibaresinin Anayasa'nın 2. ve 13. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalinin talep edildiği belirtilmiştir. 

İtiraz gerekçesinde, idari para cezasının gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenmesinin suç ve cezalar arasında ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür. 

 

Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin oybirliği ile alınan kararında özetle; Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ülke ekonomisinin gelişimi ve ticaret politikalarının uygulanmasına yönelik çeşitli kurallar koyabileceği ve tedbirler alabileceğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, ithal edilen her farklı hammadde ve ara malın değeri birbirinden farklı olduğundan bahisle, idari para cezası belirlenirken "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" esas alınmasıyla amaç ile araç arasında makul ve uygun bir ilişki kurulduğunu, bahse konu kuralın ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturmadığını, dolayısıyla itiraz konusu ibareninhukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmadığından iptal talebinin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.