ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ – ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGEALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE

GİRİŞ – ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

1-    HUKUKİ DAYANAK

1.1          IMO’nun (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü),  Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Taraf Devletler Konferansı’nın 12/12/2002 tarihinde kabul edilen ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren “ISPS Kod (Uluslar Arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) ve yönetmeliği.

1.2          5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

                1.3          2872 sayılı Çevre Kanunu

1.4.        618 Sayılı Limanlar Kanununu uyarınca 18/11/1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan “Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”

1.5          5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu, 11’inci ve bu kanuna 4178 Sayılı Kanunla eklenen Ek:1. Madde uyarınca 25/07/1997 tarih ve 97/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”,

1.6          31.10.2012 tarih ve 28453 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Limanlar Yönetmeliği’

 

2- AMAÇ

Bu yönergenin amacı, Alsancak Liman tesisinde sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ilkeleri doğrultusunda, liman tesisini ve liman tesisini kullanan gemi, gemi adamı ve yolcular ile yurt dışından ithal edilen yada yurt dışına ihraç edilen malların güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere, liman tesisinde giriş – çıkış ve çalışma esaslarının belirlenerek, sürdürülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için alınması gereken önlemlerin tek otorite (Vali) veya görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetimi altında sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

3- KAPSAM

İzmir Alsancak Liman Tesisine deniz yoluyla gelen araçların kullandığı deniz sahasından başlamak üzere, liman tesisi ihata duvarları içerisinde faaliyet gösteren resmi veya özel tüm kuruluşların  personeli,  işçileri, araçları ve liman tesisini kullanan yolcularla ziyaretçiler bu yönergenin kapsamı içindedir.

 

4- TANIMLAR

Bu yönergede geçen deyimlerden;

4.1          ISPS Kod              : Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodunu,

4.2          Kanun                  : 618 Sayılı  Limanlar Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

4.3          Yönetmelik       : 18/11/1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan “Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve 25/07/1997 tarih, 97/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” ve 31.10.2012 tarih ve 28453 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Limanlar Yönetmeliği’ni

4.4-        Yönerge              :Alsancak Liman Tesisine ve Gemilere Giriş-Çıkış ve Çalışma Esaslarına  İlişkin Yönergeyi,

4.5.        Bakanlık              :  Limanda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı veya ilgili bulunduğu bakanlıkları,

4.6          Genel Müdürlük: Liman Tesisi ve gümrüklü alanda görevli genel ve katma bütçeye tabi veya kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde örgütlenmiş Bölge veya İl Müdürlüklerinin bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğü veya kuruluşu,

4.7          Vali: İzmir Valisi’ni

4.8          Mülki İdare Amiri: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve 25/07/1997 tarih ve 97/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca Vali’nin limanda görevlendirdiği ve bu yönergedeki yetkileri Vali adına kullanan vali yardımcısını,

4.9          Liman Güvenlik Komisyonu: Liman tesisindeki güvenlik tedbirlerinin  geliştirilmesi ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla Mülki İdare Amiri’nin başkanlığında toplanan komisyondur.

4.10       Güvenlik Tahkikatı         :Liman Tesisini kullanmak üzere müracaat eden şahısların ve araçların Liman Tesisine girişlerinden önce güvenlik kuvvetlerince yapılan suç kaydı sorgulamasıdır.

4.11       Liman Tesisi : İzmir Alsancak Limanı İşletme Müdürlüğü binası ve bu binanın önünde yer alan Yolcu Salonu Otoparkı hariç olmak üzere, Liman A-B-C-D ve Viyadük Kapılarından kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası girilebilen ve liman ihata duvarları ile çevrili kara alanı ile limana gelen gemilerin rıhtıma yanaşma esnasında ve rıhtımdan ayrılırken manevra yaptıkları deniz alanını ifade eder.

4.12       Liman Giriş Kartı: Liman tesisine girmeye izin veren ancak gemiye giriş izni vermeyen proximity kartları,

4.13       Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı: Hem limana hem de gemilere giriş izni veren proximity kartları,

4.14       Ziyaretçi Kartları: Liman tesisine Liman B ve D Kapısından kısa süreli (maksimum 2 saat) girişe izin veren kartları,

4.15       RFID Tag: Liman tesisine araçla giriş çıkış yapan sürücülere ve araçlara verilen RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketlerini

4.16       İdari Para Cezası :İzmir Limanında görevli güvenlik birimlerince, kamu düzenini bozucu davranışlarda bulunduğu tespit edilerek, haklarında tutanak tanzim edilen şahıslara, Mülki İdare Amirince  5326 Sayılı Kabahatler Kanunundaki idari para cezalarından uygun görülen maddenin şahsa tebliğ edilmesini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Önlemleri

5- LİMAN GÜVENLİK KOMİSYONU

5.1          Liman tesisindeki güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla Mülki İdare Amiri’nin başkanlığında Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabibliği,  İzmir Liman Başkanlığı, TCDD Alsancak Liman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusunun katılımıyla teşekkül ettirilen, ayda bir toplanan komisyonu ifade eder.

Gerek duyulduğunda toplantıya, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de çağrılır.

5.2          Komisyon tarafından tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar, limandaki birimlerin üst kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. Kuruluşlar gereğini ivedilikle yerine getirirler. Komisyonda alınan kararlar bir sonraki toplantının ilk maddesi olarak tekrar ele alınır.

5.3          Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliği Web Sitesi Yönetmeliği gereği, Liman Güvenlik Komisyonunda alınan kararlardan hangilerinin Mülki İdare Amirliği Web sayfasında yayınlanacağı, Liman Güvenlik Komisyon Toplantısının son kararı ile belirlenir.

5.4          Liman Tesisi ve Gemilere girişler için verilecek Liman Giriş Kartlarının rengi, şekli ve geçerlilik süreleri Liman Güvenlik Komisyonunca belirlenir.

5.5          Komisyon acil durumlarda Kriz Yönetim Merkezi olarak görev yapar.

5.6          Sekretarya hizmeti Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 

 

 

 

6-MÜLKİ İDARE AMİRİ’NİN GÖREV – YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Mülki İdare Amiri, Liman tesisinde hizmet veren kuruluşların teknik ve ticari nitelikteki hizmetleri hariç görev ve hizmetlerin etkin, düzenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir biçimde yerine getirilmesi için;

6.1          Görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve denetler. Mer’i mevzuat çerçevesinde, liman tesisinde alınacak güvenlik önlemlerinin aldırılmasında kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimlerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin eder ve uygulamaları denetler.

6.2          Liman tesisine ve gemilere giriş/çıkışların düzenli şekilde yapılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içerisinde yürütülmesini temin için gerekli önlemleri  aldırır ve denetler.

6.3          Liman tesisinde genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde 5442 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi çerçevesinde liman tesisi içerisinde bulunan binaları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile burada görevli kamu ve özel kuruluş personelinin üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasına izin vermeye yetkilidir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir.

6.4          Liman tesisinde görevli güvenlik kuvvetlerince yapılan kontroller esnasında kamu düzenini bozdukları tespit edilenler hakkında tutulan tutanaklar Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce Mülki İdare Amirliğinin onayına sunulur. Mülki İdare Amirince uygun görülmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilgililere idari para cezası uygulanır.

6.5          Mülki İdare Amiri;  resmi ya da özel kuruluş personellerinin; liman tesisi veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere daimi-geçici giriş kartı başvurularını yönergenin 8. maddesi gereğince güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili güvenlik kurumlarına havale eder.

6.6          Yetki alanı içerisindeki kurum ve kuruluş amirlerinin yıllık izinlerini kullanma zamanı hakkında görüş bildirir, liman tesisinde görevli amir ve memurlar hakkında sicillerinde göz önünde bulundurulmak üzere değerlendirme raporları düzenler, başarılı gördüklerinin ödüllendirilmesi hususunda üst birimlerine teklifte bulunur.

6.7          Liman tesisi ile ilgili başlatılan yatırımların seyrini takip ederek, varsa aksayan yönler hakkında   Vali’ye rapor sunar ve bunların zamanında bitirilmeleri hususunda takipçi olur.

6.8          Vali’nin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde devredeceği diğer başkaca yetkileri kullanır.

 

7- LİMAN TESİSİ GÜVENLİĞİ

                Gerek Liman tesisi ve gerekse bu tesisi kullanan gemi / gemi adamı, yolcu ve malların güvenliğinin sağlanması için; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce onaylanan “ISPS Kod Güvenlik Planı”nın  Liman Tesisi Güvenlik Güçleri olan; Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve kolluk güçlerine yardımcı birim olan Liman Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin müşterek çalışmasıyla sağlanır. 

 

8. GÜVENLİK TAHKİKATI:

Güvenlik Tahkikatı; Ticari bir faaliyette bulunmak üzere Liman tesisine giriş yapmak isteyen şahıslar ve araçları hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce UYAP bilgi bankasından, İzmir Gümrük Müdürlüğünce ise Kaçakçılık Bilgi Bankasından tahkikat yapılarak özellikle şahısların varsa geçmiş suç kayıtlarının incelenmesidir.  

  Şahıslar hakkında yapılan tahkikatlarda, suçu tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile 5607 sayılı Kaçakçılık kanununa muhalefetten, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymiş olan şahısların Limana giriş başvurularının reddi ve söz konusu kartların düzenlenmemesi, sonradan bu durumlarının tespiti halinde ise verilmiş olan kartlarının iptali yoluna gidilmesine karar verilir.     

 Ancak, suç kaydı bulunmakla birlikte suçlarının nitelikleri itibariyle liman tesisine girişlerinde sakınca görülmeyenlerin veya yargılama sonrası beraat edenlerin af veya adli yargı kararları ile adli sicilden kaydı silinenlerin başvuruları halinde, mahkumiyetlerine neden olan mahkeme kararı veya durumlarını açıklığa kavuşturacak diğer adli belgeler istenir. Liman Güvenlik Komisyonunda bu kişilerin durumları değerlendirilerek giriş izni verilip verilmemesine karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Liman tesisi ve Gemilere Giriş-Çıkış Düzeni

 

9- YOLCULARIN/GEMİ PERSONELİNİN VE ARAÇLARIN LİMAN TESİSİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ ESASLARI :

Yabancı bir ülkeden gelen veya yabancı bir ülkeye gidecek olan yolcu ve gemi personeli ile beraberindeki eşyanın Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri sadece yolcu salonu kapısından yapılır. Yurt dışından gelen gemilerin sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra yolcular ve gemi personeli, sırasıyla pasaport ve gümrük muayene işlemlerine tabi tutulur. Bu kontroller yapılmadan gemi personeli ve yolcuların yurda girişlerine izin verilmez.

Liman tesisine ve gemilere işi gereği girmesi gereken tüm resmi ve özel kuruluş personelleri Mülki İdare Amirinin onayına istinaden Liman İşletme Müdürlüğünce bastırılan Liman Tesisine veya Gemilere giriş kartları ile araçlar ise araç ve sürücü RFID Tag’leri ile liman tesisine giriş çıkış yapabilirler.

Liman tesisine yük getirip götüren araçlar ve sürücüleri ise Liman İşletmesi Müdürlüğünden alacakları RFID Taglerle giriş çıkış yapacaklardır.

 

                10- LİMAN GİRİŞ KARTLARI VE RFID TAG’LERİN NİTELİK VE ÇEŞİTLERİ

10.1       Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Görevi gereği her gün liman tesisinde çalışmak zorunda olan resmi ve özel kuruluş personelleriyle bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartlardır.

Resmi kurumlar, personelleri için Liman Tesisine Daimi giriş kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine göndermek sureti ile başvuruda bulunurlar. Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder.

Özel kuruluşların, Liman Tesisindeki işlerini takip etmekle görevli personelleri için daimi giriş kartı taleplerini yönergenin 11.2 sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim edilerek ilgili özel kuruluşa teslim edilir.

10.2       Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı: Görevi icabı liman tesisine 2 saatten fazla, bir aydan az süre ile geçici olarak girmesi gereken özel kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartlardır.

Özel kuruluşlar, Liman Tesisinde çalışması gereken personelleri için geçici giriş kartı taleplerini yönergenin 11.1 sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı tanzim ederek ilgili özel kuruluşa teslim edilir.

Mesai saati bitimi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, zorunlu ve acil durumlarda geçici giriş başvuruları, Liman İşletmesi Müdürlüğü Nöbetçi LTGS’ye yapılır. Nöbetçi LTGS tarafından işin aciliyetine ve zorunluluğuna karar verilen başvurular, yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, liman tesisine girmesinde sakıncası bulunmayanlar  Ek-1 form ile liman tesisine girerler. Akabinde, ilk mesai gününde söz konusu formlar Liman İşletme Müdürlüğünce Mülki İdare Amirinin onayına sunulur.

10.3       Liman Tesisi Daimi-Geçici Giriş Kartı şahıslara sadece Liman Tesisine giriş izni verir, bu kartlar gemilere girip çıkma izni vermez;

10.4       Ziyaretçi Kartları             : Liman tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları için tespitte bulunmak amacıyla TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğüne matbu dilekçe ile müracaat eden özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, maksimum iki saatliğine liman tesisine girmesine izin veren kartlardır. Bu şahıslar hakkında Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelince UYAP bilgi bankasından sadece aranıp aranmadıkları yönünde sorgulamaları yapılır. Liman tesisine girmesi uygun görülen kişiler Gümrük Müdürlüğü personeline de bilgi verilmek kaydıyla Liman B veya D Kapısından kimlik ve araç ruhsatları karşılığında ziyaretçi kartı verilerek liman tesisine girişlerine izin verilir. Bu şahıslar liman tesisine giriş yaptıkları kapıdan geri çıkmak zorunda olup, çıkış esnasında ziyaretçi kartlarını görevlilere iade etmek zorundadırlar.

Bu tür ziyaretçi girişleri Liman Tesisi Özel Güvenlik Personelince giriş ve çıkış saatleri belirtilmek kaydıyla ayrı bir deftere işlenir.

10.5       Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, görevi icabı gemilere girip çıkması gereken resmi veya özel kurum ve kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli yetkililerine verilen kartlardır.

Resmi kurumlar, personelleri için Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirmek sureti ile başvuruda bulunurlar. Mülki İdare Amirinin ve Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder. 

Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11.1 maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki  güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatları, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen şahıslara,  Mülki İdare Amiri ve Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir.

10.6       Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, Özel kuruluşların görevi icabı gemilere 2 saatten fazla, bir aydan az süre ile girip çıkmak zorunda olan personelleri ve bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirleri için alması gereken kartlardır.

Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11.1 maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki  güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatlarından, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen özel kuruluşlarda çalışan şahıslara,  Mülki İdare Amiri ve Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir.

10.7       Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi/Geçici Giriş Kartlarında Mülki İdare Amiri ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün imzası bulunur.

Bu tür kartlardan birine haiz şahısların ayrıca liman giriş kartı almalarına gerek yoktur; aynı kart Liman Tesisine girişte de geçerlidir.

10.8       Araç ve  Sürücü Tagleri:

Liman tesisini kullanan tüm araçlar ile bunların sürücülerinin şahsına ait RFID Tag ile giriş çıkış yapmaları esastır. İlgili şahıslar araçla giriş çıkış yapacağı zaman sürücü tagini, yaya olarak giriş çıkış yapacağı zaman ise giriş kartını kullanacaktır.

Resmi kurumlar, Liman tesisinde çalışan personelleri ve araçlarına RFID tag verilmesi için Mülki İdare Amirliği’ne liste ile başvururlar. Mülki İdare Amirinin onayına istinaden bu araçlar ve sürücüleri için Liman İşletmesi Müdürlüğünce RFID Tagler düzenlenerek ilgililere teslim edilir.

Özel kuruluşlar personelinden Liman Tesisine veya  Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş izni veren herhangi bir kartı olması halinde, personeli için sürücü tag’i almak üzere yönergenin 11.4. maddesinde belirtilen evrakla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu şahıslar için gerekli güvenlik tahkikatları yapılmış olduğu için  tekrar bir güvenlik tahkikatı yapılmadan sürücü tag’i tanzim edilir.   

Özel kuruluşlar, yük taşıma amaçlı olmayan ancak Liman Tesisi içerisindeki faaliyetlerinde kullandıkları araçlar için RFID Tag’i almak zorundadırlar. Özel kuruluşlarca yönergenin 11.3. maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Liman İşletmesi Müdürlüğüne yapılan müracaatlar, İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek, yönergenin 8.maddesi gereği gerekli güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili birimlere havale edilir. Liman tesisine girmesinde herhangi bir engel bulunmayan araçlara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden  TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce araç tag’i verilir.

10.9       Limana yük getirip götüren TIR ve kamyonlar için araç ve sürücü tag’i almak üzere Liman İşletmesi Müdürlüğüne yönergenin 11.4 ve 11.5. maddelerinde belirtilen evraklar ile müracaat ederler. Bu şahıslar ve araçları için Liman İşletmesi Müdürlüğünce düzenlenen Tagler  verilir.

Bu araçların kontrolleri Liman Tesisi giriş kapılarında kurulan plaka tanıma sistemi ile otomatik olarak yapılır.

               

                11- LİMAN VE GEMİLERE GİRİŞ KARTLARI İLE

                      RFID TAG MÜRACAATLARINDA GEREKEN  BELGELER :

11.1       Geçici Giriş Kartı İçin;

-Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü,

-İmza eden vekil ise vekaletname,

-Kart talep edilen personelin nüfus cüzdan örneği (T.C Kimlik Numarası mutlaka olacak)

-Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi

-Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu

-Kart talep edilen personel firmanın çalışanı ise ve firma namına liman tesisinde, gemilerde iş takibi ya da işçilik yapmak suretiyle çalışacak ise;

-Yapacağı işlerle ilgili sağlık raporu

-İşyeri “işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı” ya da OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından tanzim edilmiş, yapacağı işlerle ilgili risklere ilişkin eğitim aldığına dair belge

– Yasa gereği, meslek odalarına, birliklere ve derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden geçici giriş kartı talep edilen yıla ait üyelik belgesi,

– tehlikeli yük taşıyan araçlar için SRC-5 Belgesi veya IMDG KOD Eğitim Sertifikası, 

11.2       Daimi Giriş Kartı İçin;

– 11.1 Maddesindeki Geçici Giriş Kartları için istenen belgelere ek olarak;

-Firmanın kuruluş ana sözleşmesini (varsa, unvan ve faaliyet değişikliğini gösterir) sicil gazetesi,

-Kart talep edilen personele ilişkin “bilgi işlem formu” Ek-2 (Kart tevzi bürosundan alınacak)

-Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formu Ek-3 (Kart tevzi bürosundan alınacak)

-Kart talep edilen personelin Jpeg formatında son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı (CD ile verilecek)

11.3       Araç RFID Tagi  için :

-Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü,

-İmza eden vekil ise vekaletname,

-Araç ruhsat fotokopisi

-Araç kiralık ise kiralama sözleşmesi

-Taahhütname (kart tevzi bürosundan alınacak)

-Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu

11.4       Sürücü RFID Tagi için

-Kart tevzi bürosundan alınacak sürücü bilgi formu . Ek-6

11.5       Limana Yük Getirip Götüren TIR Ve Kamyonlar Ve Sürücülere Alınacak Tagler İçin;

– Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu), Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu) ve Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu), kart tevzi bürosundan alınacak.

-Araç ruhsat fotokopisi

-Ehliyet fotokopisi

-Taahhütname (Kart tevzi bürosundan alınacak)

-SGK’ya verilen en son Sigorta Bildirim Formu

-Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu

            

12-GİRİŞ KARTI ARANMAYACAK ŞAHISLAR

 

12.1       Vali, Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Güvenlik Komisyonu daimi üyelerinin Liman Tesisine ve gemilere giriş çıkışlarında giriş kartı aranmaz.

12.2       TBMM Milletvekilleri, Yabancı misyonların Büyükelçi, Başkonsolosları, Konsolosları, Maslahatgüzarları, Elçilik Müsteşar ve Katipleri, Fahri Konsoloslar (Dışişleri Bakanlığımız veya Valilik Makamından verilmiş olmalı) kimliklerini göstererek Liman Tesisine ve Gemiye girebilir.

12.3       Uluslararası kuruluşları temsil eden kişiler ile İzmir’i ziyaret eden protokole dahil zevat ve ihracat ve ithalata konu girişimlerde bulunmak üzere yurt içinden veya dışından limana gelen Ticaret ve Sanayi Odaları ile benzer Odaların üst temsilcilerine Mülki İdare Amirinin bilgisi dahilinde gerekli kolaylıklar gösterilir.

12.4       Liman tesisinde ticari bir faaliyette bulunmayıp gösteri veya eğitim amaçlı giriş yapmak isteyen kişi veya grupların müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Mülki İdare Amirliğince liman tesisine girmesi uygun görülen şahıslar hakkında Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce aranan şahıslardan olup olmadıklarına bakıldıktan sonra başlarındaki bir sorumlunun gözetimi eşliğinde liman A kapısından girişlerine izin verilir.

Bu şahısların liman tesisindeki tüm sorumlulukları kendilerine eşlik eden gözetmenlerdedir.  

 

13-GİRİŞ KARTLARININ GERİYE ALINMASI VE İPTALİ

 

13.1       Kamu kurum ve özel kuruluşların limanda görevli daimi veya geçici giriş kartına haiz  personelinden görev değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, görevine son verilme veya başka nedenlerle ayrılanların giriş kartları Liman İşletmesi Müdürlüğüne teslim  edilmesi zorunludur. Kartın tesliminden ilgili personelin yetkili amiri sorumludur.

13.2       Giriş kartını kaybeden şahısların, resmi veya özel kurum ve kuruluş yetkililerince durum, Mülki İdare Amirliği’ne ve  Liman İşletmesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Liman İşletmesi Müdürlüğünce kartın sistemden iptali yapılır. 

 

 

14- LİMAN TESİSİ DEVRİYE VE KONTROL HİZMETLERİ

14.1       Liman kapılarındaki giriş çıkış kontrolleri ile Liman tesisinde devriye hizmetlerinin Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve TCDD Alsancak Liman İşletmesi Müdürlüğü Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin müşterek ve koordineli yapmaları esastır.           Devriye ve nöbet hizmetleri birim amirlerince önceden belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir.

14.2       Liman tesisine giriş yapan şahısların, giriş kartlarını görünür biçimde, araçların ise Tag,lerini aracın ön camına asmak zorundadırlar. (Resmi üniformalı personel ve sivil ekipte olanlar hariç)

                Liman giriş kartını yukarıda belirtilen şekilde takmaksızın liman tesisinde dolaşan Kamu Personellerini, güvenlik birimleri, öncelikle ikaz eder. Tekerrürü halinde ise şahıs uyarılır ve Mülki İdare Amirince birim amiri yazılı olarak ikaz edilir. Yine tekerrürü halinde ise Mülki İdare Amirince ilgili şahsa idari yönden disiplin soruşturması yapılması için kurum yöneticilerine talimat verilebilir. 

                14.3       Güvenlik kuvveti personellerince yapılan devriye hizmetleri esnasında, liman tesisine veya otoparkına maksat dışı giren şahısların tespiti halinde, yapmakta oldukları işlemlerden derhal men edilerek liman tesisi ve otoparkı dışına çıkartılır. İlgili şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde-32’e göre gerekli cezai işlem yapılmak üzere düzenlenen tutanaklar Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. 

                14.4       Liman tesisi içerisinde özel kuruluş personellerinden;

               Giriş kartı olmadığı halde liman tesisi içerisinde dolaştığı veya ticari bir faaliyette bulunduğu tespit edilenler,

                Başka birisi adına tanzim edilmiş kartla liman tesisine giriş yaptığı veya kendine ait Liman Giriş Kartını giriş izni olmayan şahıslara kullandırdığı tespit edilenler,

Liman giriş kartı olduğu halde liman tesisi içerisinde giriş kartını dışarıdan gözükecek şekilde takmadığı tespit edilenler,

-Aracını terk etmek suretiyle liman tesisinin işleyişine ve hizmetlerin aksamasına sebebiyet verecek şekilde demiryolu üzerine, vinç rayları üzerine, park çıkışlarına, boşaltma sahasına ve araç geçiş yollarına araçlarına park ettiği fotoğraflanarak tespit edilenler,[1]

                -Liman tesisi içerisinde giriş müracaatında beyan ettiği iş ve işlemler dışında ya da görev tanımı içerisinde yer almayan işlerle meşgul olduğu görevli güvenlik kuvvetlerince tespit edilenler;

                Hakkında tutulan tutanaklar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi 1. Bendinde yer alan “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası[2] idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir” hükmü çerçevesinde idari para cezası verilmek üzere Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Mülki İdare Amiri tarafından onaylanan cezalar Deniz limanı Şube Müdürlüğü tarafından şahsa ve şahsın çalıştığı özel kuruluşa Mülki İdare Amirinin imzası ile bildirilir.

                İlgili şahıs hakkında tutulan tutanak tarihi baz alınarak, 1 yıl içerisinde aynı şahsın liman tesisi içerisinde kamu düzenini bozucu herhangi bir başka hareketinin tespiti halinde; İdari para cezası, hem ilgili şahsa hem de 5326 sayılı Kabahatler Kanunun Madde-8’nci istinaden “Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.” Hükmü gereğince ilgili firmaya da İdari Para Cezasının uygulanması için Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Mülki İdare Amirliğince uygun görülmesi halinde şahsın çalıştığı özel kuruluşa Deniz limanı Şube Müdürlüğü tarafından Mülki İdare Amirinin imzası ile tebliğ edilmek suretiyle  İdari Para Cezası uygulanır. 

                İlgili şahıs hakkında tutulan ilk tutanak tarihi baz alınarak, son 1 yıl içerisinde aynı şahsın liman tesisi içerisinde kamu düzenini bozucu 3.kez bir başka hareketinin tespiti halinde; şahsa ve ilgili firmaya idari para cezası uygulanmasının yanında firmanın diğer çalışanları da dahil olmak üzere liman tesisine ait tüm giriş izinleri 15 gün süre ile askıya alınması için üzere Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Ayrıca şahsa verilmiş olan giriş kartının iptali Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülür, uygun görülmesi halinde şahsın liman giriş kartı iptal edilir. Alınan tüm kararlar. Mülki İdare Amirliğince uygun görülmesi halinde şahsın çalıştığı özel kuruluşa Deniz limanı Şube Müdürlüğü tarafından yazıyla bildirilir.

                Aynı yıl içerisinde aynı şahsın, farklı firmalarda çalışıp, yukarıda sayılan kamu düzenini bozucu hareketlerinin tespit edilmesi durumunda, her bir tespit, çalışmakta olduğu firma açısından tekerrür etmiş olarak kabul edilmez ve bu şekilde firmalara yaptırım uygulanmaz.

14.5       Liman Tesisi içerisinde yük ve yolcu gemisi güvenliğinin sağlanması amacı ile özellikle (Deniz Alanında) hizmet gereği dışında bulunan deniz araçlarına ve şahıslara Mülki İdare Amirinin uygun görmesi halinde, deniz aracı donatanına 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32.Maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

14.6       Kolluk görevlileri tarafından düzenlenen idari para cezası tutanakları için Ek-8 deki matbu evraklar kullanılır. 

15- VUKUATLARIN RAPOR EDİLMESİ:

Liman tesisinde meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık olayları kolluk kuvvetleri amirlerince; çevre ve iş kazaları gibi diğer vukuatlar ise Liman İşletme Müdürünce, Halk sağlığı ile ilgili vukuatlar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliğince,  yazılı raporu bilahare verilmek üzere anında Mülki İdare Amiri’ne bildirilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

16- BÜRO VE BÜRO HİZMETLERİ

Mülki İdare Amirliği ve Komisyonun faaliyetleri için gerekli büro, araç, gereç ve personel ihtiyaçları Liman İşletmesi ve üst kuruluşları tarafından karşılanır.

17-YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yönergede değişiklik yapılması, madde ilave edilmesi veya çıkarılması Vali’nin onayı ile her zaman mümkündür.

18-YÜRÜRLÜK

Bu yönerge, İzmir Vali’sinin onayına müteakip yürürlüğe girer.

19-İLAN

Bu Yönerge, onaylanmasına müteakip, liman tesisini kullanan tüm resmi ve özel kuruluşlara ilan edilebilmesi amacıyla, Liman Güvenlik Komisyonu üyesi olan resmi kurumlara, limanda işi olan diğer resmi kurumlara, Deniz Ticaret Odası, Deniz Nakliyecileri Derneği, Gümrük Müşavirleri Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir Kamyon ve Kamyonetçiler Odasına, Bostanlı- İnciraltı- Yamanlar- Güzelbahçe-Narlıdere Balıkçı Barınakları Kooperatiflerine yazı ekinde gönderilmek suretiyle ilan edilir, ayrıca, Mülki İdare Amirliğinin web sayfasında yayınlanır. Kurum amirleri, bu Yönergeyi, personeline tebliğ etmekle görevlidir.

20- EKLER

1-      Ek-1 formu (3 nüsha)

2-      Ek-2 Bilgi işlem formu

3-      Ek-3 Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri formu

4-      Ek-4 Taahhütname

5-      Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu),

6-      Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu)

7-      Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu)

8-      Ek-8 İdari para cezası tutanakları (3 nüsha)

 

21-YÜRÜTME

Bu yönerge hükümlerini İzmir Valisi adına Mülki İdare Amiri (Vali Yardımcısı) yürütür. Liman Güvenlik Komisyonu bu yönergenin eksiksiz uygulanmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

      Uygun görüşle arz ederim.

                 

                 …….. / 04 / 2013              

 

 

                Cengizhan AKSOY                                                                                                        

                              Vali Yardımcısı                                                                                  

          Alsancak Limanı Mülki İdare Amiri                                                                                                                              

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

O L U R

 

….. / 04 / 2013

 

 

M. Cahit KIRAÇ

İzmir Valisi[1] Ayrıca söz konusu araçların sürücüsüne ulaşılamaması üzerine çekici marifetiyle belediyenin ya da Trafik Müdürlüğünün park sahalarına çektirilir

[2] İlan edilen en son rayiç bedel üzerinden uygulanacaktır.