Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol ÜrünlerinYurt İçi Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Te

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
TEBL
İĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan PetrolÜrünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi kaynaklardan temininde ve serbest dolaşıma girişinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi kaynaklardan temin edilebilmesi ve serbest dolaşıma girebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,

b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar,

tarafından yapılabilir.

MADDE 3  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler.

MADDE 4  Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması veya azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.

(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı aranmaz.

MADDE 5  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler, aynı takvim yılı içerisinde yapılan uygunluk yazısı başvurularında yeniden istenmez.

MADDE 6  Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

f) Başvuru yapan elektronik imza sahibinin şirket yetkilisi olmaması halinde, akaryakıt harici ürün temin başvurusu yapabileceğine dair yetki belgesi,

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama ruhsatı verilenşirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise buşirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler aranmaz.

MADDE 7  Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncıfıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru yapılan ürüne ait son iki yıl içerisindeki fiili tüketim miktarından yüksek olanının beşinci fıkrada belirtilen miktarlardan az olduğu durumlarda, başvuru sahibi tarafından talep edilmesi halinde, beşinci fıkra uyarınca temin izni verilebilir.

(6) Akaryakıt harici ürün temini izinleri, artan kısmı bir üst kata iblağ edilmek suretiyle, 1000 kilogram ve katlarıolarak verilir.

MADDE 8  Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(3) Kapatma işlemlerinde, başvuru sahibine daha önceden verilen iznin temin edilmeyen miktarı stok olarak kabul edilir ve bir sonraki başvuruda yapılacak izin hesabında dikkate alınır.

MADDE 9  Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11  (1) Kurumca verilen uygunluk yazısının geçerlilik süresi uygunluk yazısının verildiği yılın 31 Aralık günü bitimine kadardır.

MADDE 10  Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14  (1) Ek-1de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, Ocak ayından başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde dönemi takip eden ayın 15ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8deki tablo kullanılarak yapılır.

MADDE 11  Aynı Tebliğe ekli Ek-7B ve Ek-7C bu Tebliğin ekinde yer alan Eklerle değiştirilmiştir.

MADDE 12  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13  Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.