AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMİNİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK-RG: 29.06.2013-2869229 Haziran 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28692

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ

VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –  24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü: Bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si kapsamında yer alan maddeleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin, bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan durumlar hariç olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir.”

“(4) Sanayiciler, en fazla üç ithalatçıya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazısı talebinde bulunabilirler.”

MADDE 3 –  Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin temininde, temin edilecek ürünün sevkiyat başına net 250 kilogramı aşmaması halinde uygunluk yazısı aranmaz.”

“(2) Ek-2 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içinden temininde ve azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde ithal edilen ürünler için uygunluk yazısı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kapasite raporunu düzenleyen sanayi odasından son altı ay içerisinde alınmış teyit yazısı (Ek- 4),”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı verilen ürünleri yurt içinde üreten kişiler, bu ürünlere ilişkin olarak yaptıkları satışları, ayın 15’ine kadarki dönem için ay sonuna, ayın 15’inden sonuna kadarki dönem için takip eden ayın 15’ine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler; alıcının unvanı, uygunluk yazısı tarih ve sayısı, fatura tarih ve sayısı, ürün adı, ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, satış miktarı yer alacak şekilde Ek-8’deki tablo kullanılarak yapılır.”

MADDE 6 –  Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ekleri, bu Tebliğin ekinde yer alan Eklerle değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.